BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 558/BGDĐT-NGCBQLCSGD
V/v lưu ý một số vấn đề liên quan đến tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạovề việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, các sở giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo, tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp; Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giao lưu, học hỏi và sáng tạo. Hội thi cũng cung cấp thông tin cho các sở giáo dục và đào tạo nắm được tình hình về năng lực đội ngũ, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, quá trình tổ chức hội thi của một số đơn vị, địa phương đã bộc lộ một số hạn chế, tiêu cực, gây bức xúc cho một bộ phận giáo viên và các nhà trường.

Để đảm bảo hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu quả, thiết thực, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các sở giáo dục và đào tạo một số vấn đề như sau:

1. Tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức hội thi giáo viên giỏi các cấp, đảm bảo hội thi được thực hiện theo đúng Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

2. Việc tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp là do giáo viên tự nguyện, không được ép buộc giáo viên phải tham gia và không được tạo áp lực cho giáo viên để lấy thành tích cho nhà trường dưới mọi hình thức.

3. Giáo viên dự thi không được tập dượt dạy thử, dạy trước với học sinh; Không được “gà bài” trước cho học sinh; Khi thao giảng phải giữ nguyên trạng số lượng học sinh của lớp. Cần sử dụng kết quả hội thi để lan tỏa, động viên, khích lệ giáo viên phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp và thi đua dạy tốt. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cũng như toàn xã hội hiểu và đồng thuận với việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi.

4. Trong tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, cần nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các hạng theo từng cấp học để định hướng xây dựng nội dung thi cho phù hợp.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo góp ý Điều chỉnh nội dung Thông tư số21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cáccấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên để Bộ tiếp thu ý kiến, xem xét, Điều chỉnh quy định trong Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp và hiệu quả hơn với tình hình thực tế.

Trên đây là một số lưu ý về tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc./.


Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển