THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: Phê duyệt danh mục Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1833/BKHĐT - KTĐN ngày 28 tháng 3 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt danh mục Dự án "Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Dự án có tổng kinh phí là 210,354 triệu USD, trong đó vốn vay ODA của WB là 160,009 triệu USD. Vốn đối ứng (50,345 triệu USD) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, địa phương tham gia Dự án theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan để hoàn thiện và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án theo quy định hiện hành làm cơ sở đàm phán khoản vay với WB./

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 26
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phạm Gia Khiêm