ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 558/UBND –CN
V/v:Thoả thuận dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông giữa QL38 với QL1A mới và TL270 với QL1A mới

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Thực hiện kết luận của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh tại thông báo số 484/TB-BGTVT ngày 22.9.2005. UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Công Ty Tư vấn thiết kế cầu đường - Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải(TEDI) thực hiện công tác tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng - Thiết kế KTTC các nút giao liên thông giữa QL38 với QL1A mới; TL270 với QL1A mới.

Để có cơ sở phê duyệt dự án, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét và thỏa thuận hồ so thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông giữa QL38 với QL1A mới; TL270 với QL1A mới, với những nội dung chính sau:

1. Nút giao liên thông QL38 với QL1A mới:

- Quy mô và địa điểm xây dựng: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao liên thông tại Km2, QL38 và Km138+700, QL1A mới thuộc địa phận Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ So đồ nút: Dạng hoa thị không đầy đủ;

+ Vận tốc tính toán các đường nhánh: 40Km/h ÷ 60Km/h;

+ Chiều rộng nền đường một làn xe: Bnền = 8m(7 + 2x0,5);

+ Chiều rộng nền đường hai làn xe: Bnền = 15m(6,5x2 + 1+ 0,5x2);

+ Cường độ mặt đường: Ey/c = 1400daN/cm2.

+ Công trình trên tuyến: Thiết kế với tải trọng H30-XB80.

2. Nút giao liên thông TL270 với QL1A mới:

- Quy mô và địa điểm xây dựng: Đầu tư xây dựng nút giao liên thông tại Km8, TL270 và Km143+949, QL1A thuộc địa phận huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ Sơ đồ nút: Dạng hoa thị hoàn chỉnh;

+ Vận tốc tính toán các đường nhánh: 40Km/h ÷ 60Km/h;

+ Chiều rộng nền đường một làn xe: Bnền = 8m(7 + 2x0,5);

+ Chiều rộng nền đường hai làn xe: Bnền = 15m(6,5x2 + 1+ 2x0,5);

+ Cường dộ mặt đường: Ey/c = 1400daN/cm2;

+ Công trình trên tuyến: Thiết kế với tải trọng H30-XB80.

- Xây dựng thêm một cầu vượt QL1A mới:

+ Quy mô công trình: Cầu vĩnh cửu BTCT và BTCT DUL;

+ Tải trọng thiết kế: H30 - XB80; người di bộ 300Kg/m2;

+ Vận tốc thiết kế: Vt/k = 60Km/h;

+ Cấp động đất: Cấp 7;

+ Tĩnh không cầu vượt: H = 4,7m.

(có Hồ sơ thiết kế co sở kèm theo)

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm giải quyết./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Bùi Vĩnh Kiên