BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5580/BKHĐT-QLĐT
V/v đề nghị góp ý dự thảo mẫu hợp đồng PPP tại Thông tư hướng dẫn lập HSMST, HSMT dự án PPP

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải; Tư pháp; Y tế; Xây dựng; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;ng, Quảng Ninh.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm a Khoản 1 Điều99 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (BộKH&ĐT) đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo “Thông tư hướng dẫn lập hồsơ mời sơ tuyển,hồ sơ mời thầulựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư”.

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 30/2015/NĐ-CP hồsơ mời thầu phảibao gồm dự thảohợp đồng. Do vậy, cần thiết phải xây dựng mẫu hợp đồng đối với các dự án PPP. Đây cũng là khókhăn mà rất nhiều Bộ, ngành, địa phương gặp phải khi thực hiện dự án PPP. Đến nay, Bộ KH&ĐT đã hoàn thiệndự thảo 03 mẫu hợp đồng gồm: BOT,BLT và O&M (được gửi kèm theo) để ban hành kèm theo Thông tư.

Do tiến độ ban hành Thông tư rất gấp, Bộ KH&ĐTtrân trọng đề nghị Quý Cơ quannghiên cứu, đóng góp ý kiến về 03 mẫu hợp đồng nêu trên và gửi văn bản góp ý về Bộ KH&ĐT (Cục Quảnlý đấu thầu) thời gửi bản mềm về địa chỉ email: pppoffice@mpi.gov.vn ) để Bộ KH&ĐT kịp thời hoàn thiện, ban hành Thông tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.


Nơi nhận:- Như trên;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng;
- Các Vụ trong Bộ: PC, KCHT&ĐT, KTCN, LĐVX, KTNN (để lấy ý kiến);
- Cổng thông tin điện tử Bộ KH&ĐT (để đăng tải dự thảo);
- Cục Quản lý đấu thầu – Phòng Quản lý mạng đấu thầu (để đăng tải dự thảo trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn);
- Lưu: VT, QLĐT (Ha25).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 5580/BKHĐT-QLĐT góp ý dự thảo mẫu hợp đồng PPP hướng dẫn hồ sơ mời thầu dự án PPP 2016