BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5580/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung mẫu xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam.
(Km 9, Láng Hòa Lạc, AnKhánh, Hoài Đức, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ đề nghị xác định trước mã số số 082015 ngày 20/4/2015 củaCông ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam cho mặt hàng “Cao su chế biến cao cấp (dùnglàm khuôn mẫu hàng trang sức)”. Về việc này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

-Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Điều 24Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày21/1/2015; Điu 7 Thông tư số 38/2015/TT -BTC ngày 25/3/2015 và Điu 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày30/1/2015 quy định về xác định trước mã số.

Trường hợp hàng hóa của Công ty đề nghị xác định trước mã sốcần phải phân tích làm cơ sở để xác định trước mã số. Lượng mẫu gửi kèm hồ sơkhông đủ đ tiến hành phân tích nên Tổng cục Hảiquan đề nghị Công ty gửi bổ sung mẫu hàng với khối lượng là 500g, đựng trongtúi nhựa hoặc hộp nhựa, có niêm phong, ký tên và đóng dấu của Công ty. Trongcông văn gửi bổ sung mẫu, đề nghị ghi rõ: Mu bổ sung cho đơn đề nghị xác định trước mã số số 082015ngày 20/4/2015.

Tổng cục Hải quan chỉ tiếp nhận và ban hành văn bản thôngbáo kết quả xác định trước mã số theo thời hạn quy định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (cụ thể trường hợp của doanh nghiệplà kể từ ngày nhận đủ mẫu đề nghị xác định trước mã số).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Julie Sandlau ViệtNam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng