BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5584/BGDĐT-KHTC
V/v: tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Để tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạnglạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đềnghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, kiểm tra các khoản thu, chi trongcác cơ sở giáo dục trên địa bàn, cụ thể như sau:

Tất cả các cơ sở giáo dục đều phải thực hiện công khai mứchọc phí được quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáodục của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thu học phí và lệ phí tuyển sinh: Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chiphí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệthống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Thôngtư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2011 củaBộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộihướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010,các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu học phí mới kịp thờiđể các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các qui định về miễn, giảm học phí,hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo đúng đối tượng đã quy định.

- Đối với những khoản thu để mua sắm phục vụ trực tiếp chohọc sinh học tập, sinh hoạt như áo quần đồng phục, quần áo thể dục - thể thao,phù hiệu học sinh, vở học tập mang tên trường...: các cơ sở giáo dục cần thốngnhất chủ trương, kiểu mẫu với phụ huynh học sinh, phụ huynh học sinh tự lựachọn và quyết định hình thức tổ chức thực hiện thích hợp.

- Đối với những khoản đóng góp được thoả thuận giữa nhàtrường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinhtrong công tác nuôi, dạy học sinh như: tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, tiềnnước uống...yêu cầu nhà trường phải thỏa thuận với phụ huynh học sinh về chủtrương, công khai mức thu, nội dung chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi.

- Các trường vận động phụ huynh học sinh tham gia bảo hiểm ytế cho con em mình theo đúng qui định của Luật Bảo hiểm y tế; Cần giải thích rõnội dung và tính chất tự nguyện để phụ huynh không hiểu lầm khi mua các loạibảo hiểm thương mại.

- Mức thu phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh docuộc họp đầu năm học của cha mẹ học sinh quyết định, không sử dụng để hỗ trợcác hoạt động dạy học và giáo dục, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhàtrường. Việc chi tiêu phải được lập kế hoạch và được thông qua trong cuộc họpcha mẹ học sinh đầu năm học và công khai kết quả sử dụng tại cuộc họp cuối họckỳ, cuối năm học.

- Khuyến khích đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổchức và cá nhân để hỗ trợ cơ sở vật chất nhà trường. Việc quản lý, sử dụng cáckhoản đóng góp này cần đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu nêu trong công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫnquản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.Đặc biệt, các cơ sở giáo dục phải tổ chức thu, quản lý và thông báo dự toán sửdụng, công khai quyết toán các khoản đóng góp tự nguyện theo đúng qui định củapháp luật; không tùy tiện lập các quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danhnghĩa đóng góp tự nguyện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục địa phương quán triệt tinh thần côngvăn này tới Hiệu trưởng các trường để phổ biến tới giáo viên và cha mẹ họcsinh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính đồngthời có hình thức xử lí nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý thực hiện tráinhững qui định trên.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quí Ủy ban.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH
(để phối hợp);
- Các sở GD&ĐT (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển