TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5585/CT-TTHT
V/v: Chứng từ thu phí bảo trì chung cư.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Kiến Á
Địa chỉ : Phường An Phú, Quận 2
MST : 0305144567

Trả lời văn thư số 79/2014/CV-KT không ghi ngày (CụcThuế TP nhận ngày 27/6/2014) của Công ty về chứng từ thu phí bảo trì chung cư(2%), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 51, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở,quy định:

“1. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chungcư có nhiều chủ sở hữu được quy định như sau:

a) Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng bán căn hộ kể từngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì chủ đầu tư có trách nhiệm nộp cáckhoản kinh phí sau đây:

- Đối với diện tích nhà bán phải nộp 2% tiền bán,khoản tiền này được tính vào tiền bán căn hộ hoặc diện tích khác mà người muaphải trả và được quy định rõ trong hợp đồng mua bán;

- Đối với phần diện tích nhà mà chủ đầu tư giữ lại,không bán (không tính phần diện tích thuộc sử dụng chung) thì chủ đầu tư phảinộp 2% giá trị của phần diện tích đó; phần giá trị này được tính theo giá báncăn hộ có giá cao nhất của nhà chung cư đó.

b) Khoản kinh phí quy định tại điểm a khoản này đượctrích trước thuế để nộp (Nhà nước không thu thuế đối với khoản kinh phí này) vàđược gửi vào ngân hàng thương mại do Ban quản trị nhà chung cư quản lý để phụcvụ cho công tác bảo trì phần sở hữu chung theo quy định về quản lý sử dụng nhàchung cư;”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty ký hợpđồng mua bán căn hộ chung cư theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP trong hợp đồng có thoả thuận Công ty thu khoản kinh phí bảo trì phần sở hữuchung của nhà chung cư (2% tiền bán căn hộ) thì khoản kinh phí bảo trì chung cưđược tính chung vào trong giá bán căn hộ không phải nộp thuế GTGT, TNDN và khi thukinh phí bảo trì của khách hàng Công ty lập Phiếu thu tiền (không lập hóa đơnGTGT), khoản tiền thu về phí bảo trì chung cư được bàn giao cho Ban quản trịnhà chung cư để quản lý sử dụng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết và thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P. KT2;
- Lưu: HC, TTHT.
- 2057 -165173/2014 htrieu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Ngọc Tâm