BỘ TÀI CHÍNH
------------

Số: 5589/BTC-TCT

V/v: xác định thời hạn cho thuê đất đối với dự án lớn, giao đất nhiều lần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 780/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tham gia ý kiến về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2424/TTg-KTN ngày 04/12/2009 giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đề xuất biện pháp giải quyết về thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với dự án có diện tích đất lớn phải giao đất nhiều lần và liên quan đến thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư; Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án không có các dự án thành phần và việc bàn giao đất nhiều lần kéo dài trong năm làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của dự án thì thời hạn thuê đất được tính từ ngày bàn giao đất thực tế lần cuối cùng cho dự án. Nhà đầu tư phải nộp thêm khoản tiền thuê đất đối với diện tích đất đã bàn giao thực tế của thời gian đã nhận bàn giao đất trước thời điểm bàn giao đất thực tế lần cuối cùng của dự án theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế lần cuối cùng cho dự án theo khoản 1, Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

2. Đối với dự án có các dự án thành phần và bàn giao đất thực tế theo từng dự án thành phần thì thời hạn cho thuê đất được tính kể từ ngày có quyết định cho thuê đất đối với dự án thành phần.

Trường hợp ngày bàn giao đất thực tế cho dự án thành phần đó trước ngày có quyết định cho thuê đất thì tiền thuê đất được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế cho dự án thành phần.

Trường hợp ngày bàn giao đất thực tế cho dự án thành phần sau ngày có quyết định cho thuê đất thì tiền thuê đất được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định cho thuê đất của dự án thành phần, theo khoản 1, Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

Bộ Tài chính kính gửi quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn