BỘ XÂY DỰNG

--------------

Số: 559/BXD-KTXD

V/v: Chi phí quản lý dự án của nhà đầu tư Dự án BOT QL1A đoạn tránh thành phố Đồng Hới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 860/CĐBVN-DATN ngày17/3/2010 của Cục Đường bộ Việt Nam về chi phí quản lý dự án của nhà đầu tư Dự án BOT QL1A đoạn tránh thành phố Đồng Hới. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án đầu tư xây dựng B.O.T Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Đồng Hới được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3581/QĐ-BGTVT ngày26/9/2005. Do tình hình giải phóng mặt bằng trên địa bàn phức tạp, tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng bị chậm trễ, dẫn đến tiến độ thi công kéo dài từ 24 tháng thành 55 tháng đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận, vì vậy chi phí quản lý dự án tăng theo, Bộ Xây dựng thống nhất để Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ dự toán chi phí quản lý dự án của nhà đầu tư, phù hợp với quy định của Nhà nước, xem xét phê duyệt nhưng không vượt mức đề nghị tại văn bản số 860/CĐBVN-DATN. Việc thanh toán, quyết toán thực hiện theo các quy định của Nhà nước có liên quan.

Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức quản lý chặt chẽ việc thực hiện chi phí quản lý dự án nêu trên theo thẩm quyền, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Trần Văn Sơn