BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5591/BHXH-BC
V/v chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN về BHXH Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tập trung nhanh tiền thu bảo hiểmxã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) về BHXH ViệtNam vào những ngày cuối tháng 12, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thànhphố thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với số dư trên tài khoản “Tiềngửi thu BHXH” tại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(NHNo&PTNT) Việt Nam: BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với hệ thốngNHNo&PTNT Việt Nam để đôn đốc chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN về BHXH ViệtNam theo quy định tại Văn bản thỏa thuận Liên ngành số 5399/LN-BHXH-NHNo ngày14/10/2010 giữa BHXH Việt Nam và NHNo&PTNT Việt Nam về việc quản lý và sửdụng tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống NHNo&PTNTViệt Nam. BHXH Việt Nam thống nhất với NHNo&PTNT Việt Nam riêng ngày 30 vàngày 31 tháng 12 thực hiện chuyển tiền thu về BHXH Việt Nam nhiều lần trongngày.

2. Đối với số dư trên tài khoản chuyênthu BHXH tại hệ thống Kho bạc Nhà nước: BHXH các tỉnh, thành phố theo dõi chặtchẽ số dư, kịp thời làm thủ tục chuyển toàn bộ tiền thu BHXH, BHYT, BHTN về BHXHViệt Nam, không để tồn đọng số dư vào ngày 30 và ngày 31 tháng 12.

3. Chỉ đạo BHXH các quận, huyện,thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thực hiện chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTNkịp thời về BHXH tỉnh.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXHcác tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, BC (02)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương