BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5592/TCHQ-GSQL
V/v áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Ngày 21/4/2015, Bộ Công Thương công văn số 3854/BCT-TCNL gửi Tổng cục Hảiquan về việcthực hiện Quyết định số 11039/QĐ-BCT và áp dụng mức hiu suất nglượng tối thiểu. Trên cơ sở đó, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4142/TCHQ-GSQL ngày 07/5/2015 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thựchiện thống nht. Trong quá trình trin khai, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan địaphương xintrao đổi với quý Bộ, cụ thể như sau:

Một số Chi cục Hải quan nhận được văn bản của Tổng cục Năng lượng gửi cho Doanh nghiệp, theo đó, đối với các trường hợp nhập khẩu hàng hóa (hàng đang nằm tạicửa khẩu) đang làm thủ tục thẩm định đểcấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng trong hồ sơ thiếu phiếu kết qu thử nghiệmhiệu sut năng lượng, Tổng cục Năng lượng hướng dẫn doanh nghiệp làm việc vi cơ quan hải quan để được mang sản phẩm đại diện tới cácphòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng thuộc B Công Thương chỉ định đ thực hiện xác định hiệu suất năng lượng của sản phẩm và dánnhãn năng lượng.

Liên quan đến nội dungnày, tại điểm 2 công văn số 3854/BCT-TCNL Bộ Côngthương cũng có đnghị Tổng cục Hải quan xem xét tạo điều kiện cho doanh nghiệpthông quan lô hàng nhậpkhẩu do thời gian thử nghiệm và chứng nhậnkéo dài khisố lượng chủng loại sản phẩm lớn. Tuy nhiên,theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Hi quan: “Đối với hànga phải kiểm tra, phân tích, giám định để xác định có đủ điều kiệnđược xuất khẩu, nhập khẩu, cơ quan hải quan chỉ thực hiện thông quan hàng hóa sau khi xác định hàng hóa được xuất khu, nhập khẩu trên cơ sở kết luận kiểmtra, phân tích, giám định hoặc thông báo miễn kiểm tra của cơ quan kiểm trachuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Từ ngày 01 tháng01 năm 2015, không được phép nhập khẩu vàsản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu“. Do vậy, theo quy định này, điu kiện về giới hạn mức hiệu suất năng lượngtối thiểu là điều kiện nhập khẩu;các hàng hóa không đáp ứng các điều kiện này sẽ không đủ điều kiện nhập khẩu;do vậy chưa đủ cơ sở để cơ quan hải quan thực hiện thông quan.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong thông quan hàng hóatheo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chínhphủ, Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan dự kiến quy định cho phépdoanh nghiệp được mang hàng hóav bo quản chờ kết quả thử nghiệm hiệu suất với điều kiện cung cấpcho cơ quan hải quan các chứng từ sau:

- Văn bản xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương;

- Văn bản cam kết nộp bsung Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc Phiếu thửnghiệm trên mức hiệu suất tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ CôngThương chỉ định cấp trong thời gian 30 ngày và cam kết chịu mọi trách nhiệm thựchiện hành động khắc phục trong trườnghợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp theo quy định.

Thủ tục hải quan đối với việc đưa hàng về bảo quản thực hiệntheo quy định tại Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tàichính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan, đề nghị Bộ CôngThương xem xét và sớm có ýkiến để Tổng cục Hải quan hướngdẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục HQ Tp Hồ Chí Minh (thay trả lời công văn số 1302/HQHCM-GSQL );
- Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương (để ph/h);
- Lưu: VT, GSQL.Cường(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn