BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5593/BTC-TCHQ
V/v Phân loại phao tròn cứu sinh

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 88/CV-TMTH ngày25/02/2009 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thiên Hà đề nghị xem xétviệc phân loại mặt hàng phao tròn cứu sinh nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 919/NKD ngày 24/02/2008 làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị -Cục Hải quan Lạng Sơn. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theoQuyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày20/12/2007; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính thì mặthàng: phao bơi các loại phân loại theo chất liệu cấu thành phao (nếu bằng nhựathuộc nhóm 39.26); riêng mặt hàng phao cứu sinh (life buoy) dạng hình tròn, cấutạo bên ngoài phao tròn là vỏ bằng nhựa , bên trong là khung tăng cứng bằng sắtvà được điền đầy bằng vật liệu nổi Polyurethane – Foam, tại bốn vị trí đối xứngquanh phao có 4 dải băng phản quang bằng vật liệu vải sợi phủ phản quang, thuộcnhóm 8907, mã số 8907.90.10.00 (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%).

Công văn này áp dụng theo hiệu lực của Quyết định số106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố thực hiện thống nhất./.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn