BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5593/TCT-KK
V/v thi hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế địa phươngvề thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT . Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của BộTài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BộTài chính quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3,4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hp cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương phápkhấu trừ thuế GTGT thuộc đối tượng phải gửi mẫu 06/GTGT , Thông báo vềviệc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếpchậm nhất là ngày 20/12/2015 để thực hiện phương pháp tính thuế mới. Tuynhiên, theo báo cáo của một số cơ quan thuế thì đến nay vẫn có cơ sở kinhdoanh chưa kịp gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nhằm tạođiều kiện thuận lợi, không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và phương pháptính thuế đang áp dụng của cơ sở kinh doanh, Tổng cục Thuế đề nghị cơ quanthuế địa phương chấp nhận đối với các cơ sở kinh doanh gửi mẫu 06/GTGT saungày 20/12/2015 nhưng phải trước ngày 30/01/2016.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cựctuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện ápdụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thực hiện nộp mẫu 06/GTGT theo đúngthời hạn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết vàhướng dẫn người nộp thuế thực hiện./.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

Nơi nhận:
-Như trên;
-
Vụ CST, Vụ PC (BTC);
-
Vụ CS, Vụ PC, Vụ TTHT, Cục CNTT;
-
Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đại Trí