VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5596/VPCP-KTTH
V/v sơ kết thực hiện Chỉ thị số 19/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 11622 TC/TCT ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 19/2002/CT-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 19/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị này.

2. Cơ quan Công an phối hợp với cơ quan Thuế và cơ quan liên quan đẩy mạnh việc điều tra, kết luận để xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp mua, bán hoá đơn hợp pháp và các trường hợp gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đã được phát hiện, thu hồi triệt để số tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt, gian lận vào ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy