BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55TC/TCT
V/v giá tính thuế NK

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hồng Lĩnh;
- Tổng Cục Hải quan;

Bộ tài chính nhận được công văn số 179/TNHH-HL ngày 5/12/2002 của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hồng Lĩnh về việc đề nghị xác định giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với mặt hàng nước giải khát có ga do Công ty nhập khẩu. Về việc này, Bộ tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc xác định giá tính thuế nhập khẩu tối thiều quy định tại Điều 7, Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 164/2000/QĐ /BTC ngày 10/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đồng ý áp dụng mức giá tính thuế tối thiểu đối với mặt hàng nước giải khát có ga, có pha rượu có nồng độ cồn từ 4.5o đến 7o theo nguyên tắc xác định tại văn bản số 13138 TC/TCT ngày 03/12/2002 của Bộ tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hồng Lĩnh biết; Tổng Cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các địa phương thực hiện thống nhất./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An