BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 56/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thiết kế công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

Trả lời văn bản số 963/STC-ĐT ngày 27/2/2009 của Sở Tàichính tỉnh Bình Thuận về chi phí thiết kế công trình xây dựng; Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Chi phí thiết kế xây dựng công trình được xác định như hướngdẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng (và trước đây làQuyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhĐịnh mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình được áp dụng chocông trình). Đối với công trình xây dựng sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điểnhình do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc thiết kế lặp lại, do việc sử dụnglại các tài liệu đã có để thiết kế thì chi phí thiết kế được điều chỉnh giảmvới các hệ số như hướng dẫn tại các văn bản nêu trên của Bộ Xây dựng. Trườnghợp do đặc thù của địa phương, chủ đầu tư không sử dụng được thiết kế mẫu đãban hành, thì chi phí thiết kế được xác định như định mức chi phí theo hướngdẫn tại các văn bản nêu trên của Bộ Xây dựng.

Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh