BỘ XÂY DỰNG
------------------
V/v: Về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Ban QLDA Bộ Ngoại giao
Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 487/BQL-TC ngày 14/12/2011 của Ban QLDA Bộ Ngoại giao về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
a) Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định trong các Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng tương ứng với từng thời kỳ.
b) Theo quy định trong các Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng thì Định mức dự toán xây dựng công trình là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Định mức dự toán xây dựng công trình được lập theo công tác xây dựng và kết cấu của công trình, thể hiện nội dung công việc, các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thi công chủ yếu và xác định đơn vị tính phù hợp; tính toán xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được căn cứ vào thành phần công việc từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành. Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở lựa chọn từ mức giá của những loại công tác xây dựng phổ biến hình thành trên thị trường khu vực nơi xây dựng công trình; từ tham khảo hệ thống đơn giá xây dựng công trình đã được công bố; từ đơn giá xây dựng của các công trình đã và đang xây dựng; từ hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình và các yếu tố chi phí có liên quan.
Trường hợp, chưa có định mức tham khảo thì Chủ đầu tư, Nhà tư vấn và Nhà thầu căn cứ vào nội dung công việc, các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thi công chủ yếu và xác định đơn vị tính phù hợp; tính toán xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được căn cứ vào thành phần công việc từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành để tổ chức xây dựng và áp dụng theo quy định.
c) Trường hợp cần thiết điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư, thiết kế thi công, dự toán theo các quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách của Nhà nước thì người có thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh, bảo đảm không làm gián đoạn các công việc thực hiện dự án.
Với nội dung trên, Ban QLDA Bộ Ngoại giao tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh