BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 56/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên HàTuyên

Trả lời công văn số 36/CV-HT ngày 27/12/2011 của Công tyTNHH một thành viên Hà Tuyên về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tưxây dựng công trình và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

1. Về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình:

Dự án đầu tư xây dựng công trình: “Trụ sở Hội đồng nhân dân– UBND xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” và công trình “Trường tiểu học Tiền châu B,xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” được phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-UBND và Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 (dự án thực hiệntheo quy định của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ) Tuy nhiên, đến tháng 6/2009 cả 2công trình được phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế – kỹ thuật và đến tháng9/2009 mới có mặt bằng để triển khai thi công xây dựng công trình (dự án thựchiện theo quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủvề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình). Vì vậy, dự án được điều chỉnh tổngmức đầu tư do biến động giá hoặc do nhà nước ban hành các chế độ, chính sách mới.

2. Về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:

Theo nội dung công văn số 36/CV-HT của Công ty TNHH mộtthành viên Hà Tuyên thì cả 2 hợp đồng thi công xây lắp 2 công trình “Trụ sở Hộiđồng nhân dân – UBND xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” và công trình “Trường tiểu họcTiền châu B, xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” được ký kết vàotháng 12/2007 (Hình thức giá hợp đồng trọn gói) nhưng đến tháng 9/2009 bên A mớibàn giao mặt bằng cho nhà thầu để thi công xây dựng công trình, đồng thời chủ đầutư cũng có văn bản đồng ý bổ sung điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giánguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và thay đổi chính sách của nhà nướctại thời điểm ký kết hợp đồng đến khi chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho nhà thầu(văn bản số 43/CV-UBND ngày 18/9/2009 và văn bản số 46/CV-UBND ngày 23/9/2009).

Việc điều chỉnh giá hợp đồng từ thời điểm ký kết hợp đồng(tháng 12/2007) về thời điểm chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu(tháng 9/2009) là phù hợp vì không phải lỗi của nhà thầu. Việc điều chỉnh giá hợpđồng có thể xác định như sau:

Giá hợp đồng điều chỉnh = Giá dự toán công trình tại thời điểmbàn giao mặt bằng (tháng 9/2009) nhân (x) Tỷ lệ giảm thầu.

Tỷ lệ giảm thầu xác định trên cơ sở giá hợp đồng tại thời điểmký kết so với giá dự toán công trình (hoặc giá gói thầu) được phê duyệt.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, Công ty TNHH mộtthành viên Hà Tuyên căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn