BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/BXD-QLN
V/v trả lời Sở Xây dựng Quảng Ngãi về đề nghị hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo đang cư trú tại tổ dân phố thuộc các thị trấn theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2012

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 473/SXD-QLN &BĐS ngày14/6/2012 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về việc thựchiện hỗ trợ cho các hộ nghèo đang cư trú tại các tổ dân phố thuộc các thị trấnnhưng sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thì nhữnghộ thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở là hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở, đang cưtrú tại khu vực không phải là đô thị (khu vực nông thôn). Tại Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sungmột số điều của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướngChính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thì những hộ thuộc đối tượngđược hỗ trợ nhà ở là hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở, đang cư trú tại các thôn,làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (gọi chung là thôn, bản) trực thuộc phường, thịtrấn hoặc xã trực thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhưng sinh sống chủ yếubằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp. Như vậy, các hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở,đang cư trú tại các khu phố, khối phố, tổ dân phố hoặc khóm không thuộc đốitượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định của 2 Quyết định trên. Vì vậy, để đảm bảosự thống nhất trong triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc, đề nghị chưathực hiện hỗ trợ nhà ở cho những hộ không đúng quy định theo 2 Quyết định nóitrên.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ, ngành liênquan nghiên cứu, xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèoáp dụng cho giai đoạn 2011-2015 (Chương trình 167 giai đoạn 2). Đối với ý kiếncủa Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ nhà ở cho những hộ nghèo, có khó khănvề nhà ở đang cư trú tại các tổ dân phố thuộc các thị trấn nhưng sinh sống chủyếu bằng nghề nông lâm, ngư nghiệp, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngànhliên quan nghiên cứu, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Nếu đượcThủ tướng Chính phủ đồng ý, các Bộ, ngành liên quan sẽ có hướng dẫn cụ thể đểthực hiện hỗ trợ vào giai đoạn 2 của Chương trình.

Đề nghị quý Sở báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo triểnkhai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VP, QLN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN




Nguyễn Mạnh Hà