ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 56/GDĐT-TC
Về hướng dẫn hồ sơ bổ nhiệm ngạch viên chức ngành Giáo dục Đào tạo năm 2007.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường THPT,
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc,.
- Trưởng phòng GD Q-H.

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CPngày 10 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụngvà quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị địnhsố 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm2003 và Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thựchiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 củaChính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Thủtướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban Nhân dânthành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáodục và Đào tạo thành phố năm 2007;
Sau khi xem xét, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất cách xếp lương cho các viênchức ngành Giáo dục và Đào tạo như sau :

1/ Tiêu chí xem xét bổ nhiệm ngạch:viên chức trước khi tuyển dụng đã có thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục;

- Có đóng BHXH liên tục ( Viên chứcđóng BHXH gián đoạn dưới 6 tháng được tính từ thời điểm bắt đầu tham gia đếnkhi ngưng tham gia BHXH, trừ số tháng gián đoạn. Viên chức đóng BHXH gián đoạntrên 6 tháng tính từ thời điểm bắt đầu công tác lần sau).

- Công việc đảm nhiệm đúng với côngviệc được tuyển dụng (Giáo viên đã từng tham gia giảng dạy đúng chuyên môn đượcđào tạo, đúng bậc học được tuyển dụng).

- Mức lương tham gia bảo hiểm xãhội tương đương bậc 1 của ngạch đang xét.

2/ Mức lương bổ nhiệm :

* Giáo viên hợp đồng giảng dạy tạicác trường hệ bán công, nay trường chuyển sang hệ công lập tự chủ tài chính;đóng BHXH liên tục đến ngày 31/8/2007 :

- Viên chức loại A0, A1:

+ Viên chức có thời gian côngtác dưới 12 tháng không được xem xét bổ nhiệm ngạch.

+ Viên chức có thời gian công táctrên 24 tháng nhưng công việc đảm nhiệm không đúng với công việc được tuyển dụng,đề nghị bổ nhiệm vào bậc 1 (làm giám thị, nhân viên thiết bị, thí nghiệm…) mốchưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công táctừ 01 năm trở lên, công việc đảm nhiệm đúng với công việc được tuyển dụng : cứ36 tháng công tác được xếp 1 bậc lương, mốc hưởng kể từ ngày được tuyển dụng,mốc thời gian nâng lương lần sau có trừ 12 tháng thử việc.

VD : Bà Nguyễn Thị A, tốt nghiệpĐHSP chuyên ngành Anh văn, hợp đồng tại trường THPT Nguyễn An Ninh từ ngày 01/12/2001,đóng BHXH liên tục đến 31/8/2007 giảng day môn Anh văn; được tuyển dụng01/9/2007 giáo viên trung học môn Anh, lương bổ nhiệm 15.113, loại A 1, bậc 1,hệ số 2.34, mốc hưởng kể từ ngày 01/9/2007, mốc nâng lương lần sau kể từ ngày01/12/2005.

- Viên chức loại B:

+ Viên chức có thời gian côngtác dưới 6 tháng không được xem xét bổ nhiệm ngạch.

+ Viên chức có thời gian công táctrên 12 tháng nhưng công việc đảm nhiệm không đúng với công việc được tuyển dụng,đề nghị bổ nhiệm vào bậc 1 (làm giám thị, nhân viên thiết bị, thí nghiệm…) mốchưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công táctừ 06 tháng trở lên, công việc đảm nhiệm đúng với công việc được tuyển dụng :cứ 24 tháng công tác được xếp 1 bậc lương, mốc hưởng kể từ ngày được tuyển dụng,mốc thời gian nâng lương lần sau có trừ 06 tháng thử việc

VD : Bà Nguyễn Thị B, tốt nghiệpTHSP chuyên ngành tiểu học, , hợp đồng tại trường Tiểu học BC tại quận 5, từ ngày01/12/2001, đóng BHXH liên tục đến 31/8/2007 giảng day tiểu học; được tuyểndụng 01/9/2007 giáo viên tiểu học, lương bổ nhiệm 15.114, loại A 1, bậc 2, hệsố 2.10, mốc hưởng kể từ ngày 01/9/2007, mốc nâng lương lần sau kể từ ngày01/6/2006.

* Giáo viên công tác tại các cơ sởgiáo dục khác trong, ngoài thành phố:

- Viên chức loại A0, A1:

+ Viên chức có thời gian côngtác dưới 12 tháng không được xem xét bổ nhiệm ngạch.

+ Viên chức có thời gian công táctrên 24 tháng nhưng công việc đảm nhiệm không đúng với công việc được tuyển dụng,đề nghị bổ nhiệm vào bậc 1 (làm giám thị, nhân viên thiết bị, thí nghiệm…) mốchưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công táctừ 01 năm trở lên đến dưới 4năm, công việc đảm nhiệm đúng với công việc đượctuyển dụng thì được đề nghị bổ nhiệm vào bậc 1, mốc hưởng và mốc nâng lương lầnsau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công táctừ 4 năm trở lên đến dưới 8 năm , công việc đảm nhiệm đúng với công việc đượctuyển dụng thì được đề nghị bổ nhiệm vào bậc 2, mốc hưởng và mốc nâng lương lầnsau kể từ ngày được tuyển dụng, mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngàyđược tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công táctừ 08 năm trở lên đến dưới 12 năm, công việc đảm nhiệm đúng với công việc đượctuyển dụng thì được đề nghị bổ nhiệm vào bậc 3, mốc hưởng và mốc nâng lương lầnsau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công táctừ 12 năm trở lên, công việc đảm nhiệm đúng với công việc được tuyển dụng đượcđề nghị bổ nhiệm vào bậc 4, mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày đượctuyển dụng.

- Viên chức loại B:

+ Viên chức có thời gian côngtác dưới 6 tháng không được xem xét bổ nhiệm ngạch.

+ Viên chức có thời gian công táctrên 12 tháng nhưng công việc đảm nhiệm không đúng với công việc được tuyển dụng,đề nghị bổ nhiệm vào bậc 1 (làm giám thị, nhân viên thiết bị, thí nghiệm…) mốchưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công táctừ 01 năm trở lên đến dưới 3 năm, công việc đảm nhiệm đúng với công việc đượctuyển dụng thì được đề nghị bổ nhiệm vào bậc 1, mốc hưởng và mốc nâng lương lầnsau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công táctừ 03 năm trở lên đến dưới 6 năm, công việc đảm nhiệm đúng với công việc đượctuyển dụng thì được đề nghị bổ nhiệm vào bậc 2, mốc hưởng và mốc nâng lương lầnsau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công táctừ 06 năm trở lên đến dưới 9 năm, công việc đảm nhiệm đúng với công việc đượctuyển dụng thì được đề nghị bổ nhiệm vào bậc 3, mốc hưởng và mốc nâng lương lầnsau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công táctừ 9 năm trở lên, công việc đảm nhiệm đúng với công việc được tuyển dụng đượcđề nghị bổ nhiệm vào bậc 4, mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày đượctuyển dụng.

3/ Thực hiện hồ sơ bổ nhiệm ngạchgồm:

- Văn bản đề nghị của đơn vị;

- Bản sao băn bằng tốt nghiệp;

- Bản sao sổ BHXH;

- Bản sao hộ khẩu;

- Quyết định thôi việc tại đơn vịtham gia BHXH cuối cùng;

- Danh sách đề nghị của đơn vị.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị lậphồ sơ bổ nhiệm ngạch cho giáo viên được tuyển dụng năm học 2007-2008 gởi về PhòngTổ chức Cán bộ trước ngày 18/01/2008 để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp đề nghịSở Nội vụ thành phố ra quyết định bổ nhiệm.

Trong quá trình thực hiện, nếu cònvướng mắc xin liên hệ điện thoại : 8291020./.


Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu

GIÁM ĐỐC
Huỳnh Công Minh