TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với xe mô tô Việt Nam của đoàn du lịch Việt Nam đi Campuchia

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 Kínhgửi: Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Trả lời công văn số 59/TCDL-LH ngày21/01/2013 của Tổng cục Du lịch về việc giải quyết thủ tục hải quan cho phươngtiện Việt Nam của đoàn du lịch Việt Nam đi Campuchia qua cửa khẩu đường bộ, CụcGiám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vậntải tại công văn số 6459/BGTVT-HTQT ngày 17/9/2009, Cục Giám sát quản lý - Tổngcục Hải quan đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việt liênhệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu liên quan để được hướng dẫn, giảiquyết thủ tục tạm xuất, tái nhập theo quy định đối với 02 xe mô tô của đoàn dulịch Việt Nam đi Campuchia qua cửa khẩu đường bộ do Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việttổ chức, cụ thể là:

+ Tạm xuất qua cửa khẩu Lệ Thanh,tỉnh Gia Lai;

+ Tái nhập qua cửa khẩu Mộc Bài,tỉnh Tây Ninh;

+ Thời gian: Từ ngày 25/01/2013 đếnngày 30/01/2013.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hảiquan trả lời để Tổng cục Du lịch được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việt (đ/c: 4 Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm - PT. Hà Nội) (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Gia Lai - Kon Tum (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn