BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 56/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương trong công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

Kínhgửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội

Trả lời côngvăn số 228/CV-TCHC ngày 16/08/2010 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội về việc chuyển xếp lương trong công ty cổ phần, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Tại Nghị địnhsố 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương,bảng lương và chế độ phụ cấp lương lương các công ty nhà nước không quy định tiềnlương đối với chức danh Trưởng ban kiểm soát không phải là thành viên chuyêntrách Hội đồng quản trị.

Trường hợpCông ty cổ phần xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội vận dụng hệ thốngthang lương, bảng lương quy định đối với công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghịđịnh số 205/2004/NĐ-CP nêu trên thì chức danh Trưởng ban kiểm soát không phảilà thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị có thể vận dụng xếp lương vào chứcdanh Kế toán trưởng theo hạng của Công ty.

2. Việc nângbậc lương sớm hoặc rút ngắn thời gian nâng bậc lương thực hiện theo Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội sửa đổi,bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CPngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương.

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lương thực - Thựcphẩm Hà Nội biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước ./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh