BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/QLCL-CL2
V/v nhập khẩu thịt lợn, thịt bò và nội tạng bò, lợn từ Nhật Bản

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Vụ Hợp tác Quốc tế

Trả lời công văn số 13/HTQT-SP ngày7/01/2014 của Vụ Hợp tác Quốc tế về việc xem xét tái nhập khẩu trở lại thịt bò,thịt lợn và nội tạng của bò, nội tạng của lợn từ Nhật Bản và Việt Nam, Cục Quảnlý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Hiện tại, Nhật Bản đã được chấpthuận xuất khẩu các sản phẩm gia cầm và nội tạng của gia cầm (tim, gan) vàoViệt Nam theo quy định tại Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT Cục Quản lý Chất lượngNông lâm sản và Thủy sản chưa nhận được hồ sơ đăng ký xuất khẩu đối với nhómsản phẩm thịt bò, thịt lợn và nội tạng của bò, nội tạng của lợn từ Cơ quan thẩmquyền về an toàn thực phẩm Nhật Bản theo quy định tại Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT .

2. Các tài liệu phía Nhật Bản cungcấp kèm theo công hàm số J.F: 1095/2013 ngày 27/12/2013 của Đại sứ quán NhậtBản bao gồm các tài liệu liên quan đến vấn đề kiểm dịch động vật được phía NhậtBản cung cấp theo yêu cầu của Cục Thú y. Do vậy, đề nghị Vụ Hợp tác Quốc tếliên hệ Cục Thú y xem xét và trả lời cho phía Nhật Bản

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- ĐSQ Nhật Bản tại VN;
- Cục Thú y;
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào