BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 56/TCHQ-TXNK
V/v nợ thuế do sáp nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 1376/HQBĐ-NV ngày 24/12/2014 của Cục Hảiquan tỉnh Bình Định về việc xử lý nợ thuế của Công ty Lam Hồng. Về vấn đề này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp nợ thuế của Công ty Lam Hồng, do Công ty sử dụngC/O giả để nhập khẩu lô hàng xe gắn máy dạng CKD nên bị truy thu thuế theo mứcthuế suất thông thường số tiền là 1.517.374.000 đồng là đúng qui định và khôngthuộc đối tượng xóa nợ thuế.

2. Theo báo cáo của Tổng công ty Hợp tác kinh tế tại côngvăn số 807/TCT-PTC ngày 26/11/2014 thì Công ty Lam Hồng đã sáp nhập vào Tổngcông ty Hợp tác kinh tế.

Căn cứ Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 qui định vềhoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp như sau:

“1. Doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụnộp thuế trước khi thực hiện chia doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bị chiachưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì các doanh nghiệp mới được thành lập từdoanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có tráchnhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanhnghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và cácdoanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất,doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

3. Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thànhnghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưahoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệpchuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

4. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạnnộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chứclại hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộpthuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ qui định nêu trên, Tổng công ty hợp tác Kinh tế cótránh nhiệm nộp khoản tiền thuế còn nợ của Công ty Lam Hồng. Cục Hải quan tỉnhBình Định đôn đốc Tổng công ty hợp tác Kinh tế khẩn trương nộp khoản tiền thuếcòn nợ nêu trên vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đình Định biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để B/cáo);
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn