VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 56/VPCP-KTN
V/v báo cáo về chất lượng xăng, dầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Gần đây đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ ô tô và xe gắn máy chưaxác định nguyên nhân. Một trong các nguyên nhân được cho là do sử dụng xăng,dầu không đảm bảo chất lượng. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Khoa họcvà Công nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, theo dõi chất lượngxăng, dầu trong thời gian qua.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Khoa học và Côngnghệ và các các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: Công Thương, GTVT, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN:
các Vụ: KTTH, KGVX, NC,
PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý