BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 560/BYT-QLD
V/v: cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ.

Bộ Y tế thông báo cập nhật một số thông tin tại Danhmục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BYT ngày 20/05/2013 về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tươngđương sinh học (Đợt 5) và Quyết định số 2498/QĐ-BYT ngày 07/7/2014 về việc côngbố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Đợt 9).

Thông tin các thuốc được cập nhật tại Danh mục kèmtheo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Btr. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công An;
- Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ GTVT;
- Các Công ty có thuốc được đính chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

CẬP NHẬT BỔ SUNG THÔNGTIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo vănbản số 560/BYT-QLD ngày 23/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Tên thuốc

Hoạt chất

Hàm lượng

Dạng bào chế

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

Cơ sở sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản xuất, Nước sản xuất

Số, ngày, quyết định

Nội dung cập nhật

Fluconazol stada 150mg

Fluconazol

150 mg

Viên nang cứng

Hộp 1 vỉ x 1 viên;
Hộp 1 vỉ x 10 viên

VD-2968-07

Công ty TNHH liên doanh Stada-Việt Nam

40 Đại lộ tự do, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương

Đợt 5 Quyết định số 1739/QĐ-BYT ngày 20/05/2013

- Số đăng ký: VD-18110-12

Lamivudin Stada 100mg

Lamivudin

100mg

Viên nén bao phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 30 viên, 100 viên

VD-5633-08

Công ty liên doanh TNHH Stada Việt Nam

40 Đại lộ tự do, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương

Đợt 9 Quyết định số 2498/QĐ-BYT ngày 07/7/2014

- Số đăng ký: VD-21099-14