BỘ TƯ PHÁP
CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 560/CĐKGDBĐ-QLNV
V/v hướng dẫn lựa chọn Trung tâm Đăng ký giải quyết đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; phương thức thông báo phí qua địa chỉ thư điện tử của khách hàng thường xuyên

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: ……………………………………………………………..
………………………………………………………………

Nhằm tạo thuận lợi chotổ chức, cá nhân (sau đây gọi là khách hàng) trong việc đăng ký, cung cấp thôngtin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăngký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển), Cục Đăng ký quốcgia giao dịch bảo đảm trân trọng đề nghị Quý Ngân hàng quan tâm thông báo vàchỉ đạo các Chi nhánh, Phòng giao dịch,các đơn vị trực thuộc hệ thống (bao gồm các Chi nhánh, Phòng giao dịch, đơn vịtrực thuộc đã đăng ký là khách hàng thường xuyên và chưa đăng ký là khách hàngthường xuyên của Cục Đăng ký) thực hiện một số nội dung sau đây:

I. Về lựa chọn Trungtâm Đăng ký giải quyết đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảođảm, hợp đồng

1. Trường hợp Quý kháchhàng gửi đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồngtheo các phương thức bưu điện, trực tiếp, fax, thư điện tử: Quý khách hàng cóquyền lựa chọn một trong cácTrung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản (sauđây gọi là Trung tâm Đăng ký) của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm để gửiđơn và Trung tâm Đăng ký nơi Quý khách hàng lựa chọn sẽ có trách nhiệm giảiquyết đơn yêu cầu.

2. Trường hợp Quý kháchhàng gửi đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồngtrên hệ thống đăng ký trực tuyến:Trước mắt, để có cơ sở choTrung tâm Đăng ký giải quyết đơn theo yêu cầu của Quý khách hàng, đề nghị Quý kháchhàng lựa chọn Trung tâm Đăng ký giải quyếtđơn yêu cầu bằng hình thức tích dấu (x) vào ô tương ứng theo Mẫu Phiếu gửi kèmtheo Công văn này.

Trong thời gian tới, saukhi phần mềm được hoàn thiện, nâng cấp thì Quý khách hàng tự lựa chọn Trung tâmĐăng ký giải quyết đơn yêu cầu trên giao diện phần mềm đăng ký trực tuyến.

II. Về phươngthức thông báo nộp phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên

Từ năm 2015, Cục Đăng kýquốc gia giao dịch bảo đảm sẽ thực hiện việc gửi Thông báo nộp phí sử dụng dịchvụ khách hàng thường xuyên qua địa chỉ thư điện tử của tổ chức tín dụng là kháchhàng thường xuyên. Sau khi Quý khách hàng thường xuyên đã nộp phí theo quy địnhthì Cục Đăng ký sẽ chuyển lại Thông báo nộp phí (bản chính) và hóa đơn quađường bưu điện để Quý khách hàng thường xuyên có căn cứ thanh quyết toán nội bộ.

Do đó, để có cơ sở thựchiện việc gửi thông báo nêu trên, đề nghị Quý Ngân hàng quan tâm thông báo vàchỉ đạo các Chi nhánh, Phòng giao dịch,đơn vị trực thuộc hệ thống cung cấp địa chỉ thư điện tử của từng Chi nhánh,Phòng giao dịch, đơn vị trực thuộc (được hiểu là bộ phận hoặc đầu mối của đơnvị đó được giao phụ trách việc nộp phí khách hàng thường xuyên và địa chỉ thưđiện tử phải có tính ổn định, lâu dài) theo Mẫu Phiếu gửi kèm theo Công vănnày.

Quý khách hànggửi Mẫu Phiếu qua đường bưu điện về Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, số 58-60Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi qua số fax 04.62739690 hoặc gửi bản file MẫuPhiếu vào địa chỉ thư điện tử: [email protected]trước ngày 15/01/2015.

Trên đây là hướng dẫn lựachọn Trung tâm Đăng ký giải quyết đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin vàviệc thông báo phí qua địa chỉ thư điện tử của Quý khách hàng thường xuyên, CụcĐăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trân trọng đề nghị Quý Ngân hàng thông báovà chỉ đạo các Chi nhánh, Phòng giao dịch, đơn vị trực thuộc hệ thống để thống nhấtthực hiện.

Chúng tôi xin trân trọngcảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ngân hàng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo);
- Trung tâm số 1, 2, 3 (để th/hiện);
- Lưu: VT, Phòng QLNV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Tuấn Ngọc