ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 560/UB
V/v tăng cường quản lý ruộng đất và công tác điều hành ruộng đất ở Thành phố.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 1982

Kính gửi :

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và quận có nông nghiệp.
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành ở thành phố.

Để quản lý chặt chẽ, thống nhấtđất đai ở thành phố, theo Quyếtđịnh số 201/CP ngày 1-7-1980 của Hội đồng Chính phủ và Chỉ thị 229/TTg ngày 10-11-1980của Thủ tướng Chính phủ, ngày 7-11-1981 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hànhThông tư (số 32/TT-UB ) triển khai thực hiện công tác đo đạc, phân hạng và đăngký thống kê ruộng đất trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng những tài liệu cơbản để phục vụ công tác quản lý ruộng đất, công tác quy hoạch và kế hoạch củacác ngành kinh tế cũng như đẩy mạnh công tác cải tạo quan hệ sản xuất trongnông nghiệp ở thành phố.

Đến nay,

Để ngăn chặn các hiện tượng tiêucực trên đây, đẩy mạnh tiến độ công tác điều tra ruộng đất ở thành phố, phấnđấu từ nay đến hết tháng 6-1983 cơ bản hoàn thành kế hoạch theo đúng thời gianquy định của Trung ương : Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố nhắc lại một sốđiểm quy định chủ yếu của Hội đồng Chính phủ về quản lý sử dụng ruộng đất hiệnnay và yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các sở,ban, ngành ở thành phố cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công tác nhưsau :

A- NHẮC LẠI MỘT SỐ ĐIỂM QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG RUỘNG

Theo quy định của Hội đồng Chínhphủ (Quyết định số 210/CP ngày 1-7-1980)

1/…”Việc đào ao nuôi cá, vượtthổ để làm nhà, hoặc chuyển đất nông nghiệp, nhất là đất trồng cây lương thựcsang làm việc khác, bất cứ đất ấy thuộc quyền sử dụng của ai và với diện tíchbao nhiêu cũng phải được Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào quy hoạch, kếhoạch đã được xét duyệt và tình hình cụ thể về đất đai của địa phương cho phépmới được thực hiện”.

2/...”Trường hợp phường, xã cầnlấy đất nông nghiệp để xây dựng các công trình của phường, xã, hợp tác xã, hoặctập đoàn sản xuất nông nghiệp (kể cả việc khai thác đất làm gạch, ngói) hoặclàm nhà cho dân ở, thì Ủy ban nhân dân phường, xã lập kế hoạch hàng năm, nếudiện tích cần thiết chung cho tất cả các công trình trong một năm từ 2 ha trởxuống do Ủy ban nhân dân huyện xét và trình Ủy ban nhân dân thành phố chuẩn y ;trên 2 ha do Ủy ban nhân dân thành phố xét và đề nghị Chủ tịch Hội đồng Bộtrưởng chuẩn y”.

3/…”Không được phát canh thu tô,cho thuê, cầm cố hoặc mua, bán sang nhượng đất dưới bất cứ hình thức nào, khôngđược dùng đất để thu những khoản lợi không do lao động mà có, trừ trường hợpđặc biệt do chánh sách của Nhà nước quy định”.

B- TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TỐT KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA RUỘNG ĐẤT HIỆN NAYỞ THÀNH

Vừa qua, theo kế hoạch chung củathành phố, Ban Quản lý ruộng đất thành phố cùng với Ủy ban nhân dân huyện BìnhChánh đã tổ chức chỉ đạo làm thí điểm điều tra ruộng đất ở xã An Phú Tây củahuyện. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thông suốt chủtrương, do cấp ủy, chánh quyền và các đoàn thể quần chúng ở xã tập trung chỉđạo và có các biện pháp tổ chức thực hiện chặt chẽ nên đã kết thúc sớm và đạtkết quả tốt, trên 97% hộ nông dân đã cùng với chánh quyền địa phương tiến hànhkê khai đăng ký việc sử dụng ruộng đất ở địa phương.

HIện nay Ban Quản lý ruộng đấtthành phố đang cùng với các huyện Hóc Môn, Thủ Đức, và Bình Chánh tiếp tục chỉđạo thực hiện công tác điều tra ruộng đất ở 6 xã của các huyện để rút kinhnghiệm cho việc chỉ đạo ra diện rộng ở tất cả các xã, phường có đất nông nghiệpở thành phố.

Nhìn chung, việc chỉ đạo thựchiện công tác này vừa qua ở các xã có nhiều thuận lợi, được các cấp ủy, chánhquyền phường, xã quan tâm tập trung chỉ đạo ; nhưng khó khăn chủ yếu hiện naylà thiếu sự tập trung chỉ đạo đúng mức của huyện đối với xã, xã thì trông chờvào huyện ; nên so với tiến độ chung đề ra đến nay thực hiện còn chậm ; côngtác tuyên truyền, giải thích, vận động quần chúng không nắm vững mục đích yêucầu của công tác điều tra ruộng đất, đã không tích cực hưởng ứng và thực hiệntheo kế hoạch tiến hành của địa phương hoặc trực tiếp bằng nhiều hình thức phântán ruộng đất như đào ao nuôi cá, vượt thổ làm nhà, lập vườn cây ăn trái trênđất trước đây trồng cây lương thực…

Để khắc phục tình hình trên đâyvà tập trung chỉ đạo thực hiện tốt mục đích yêu cầu, nội dung, phương pháp vàthời gian tiến hành đợt điều tra ruộng đất ở thành phố ; Thường trực Ủy bannhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủtrưởng các sở, ban, ngành liên quan ở thành phố cần đẩy mạnh việc phối hợp đểtập trung chỉ đạo tốt đợt điều tra ruộng đất lần này theo đúng nội dung và sựphân công tổ chức chỉ đạo thực hiện đã ghi trong Thông tư số 32/TT-UB ngày7-11-1981 Ủy ban nhân dân thành phố ; đồng thời để có lực lượng chỉ đạo trongđợt điều tra ruộng đất này và chuẩn bị cho việc tăng cường quản lý ruộng đấtsắp đến được tốt, các quận, huyện cần soát lại lực lượng cán bộ, sắp xếp, kiệntoàn tổ chức bộ máy quản lý ruộng đất ở quận, huyện và phường, xã theo nội dungThông tư nói trên của Ủy ban nhân dân thành phố (điểm 2, mục III, Thông tư số32/TT-UB ngày 7-11-1981).

Công tác điều tra, thống kê đểtiến tới quản lý chặt chẽ và thống nhất đất đai trong toàn thành phố là việclàm có quy mô rộng lớn và phức tạp, tác động đến tâm tư, tình cảm của nhân dân,đòi hỏi trước tiên phải làm thật tốt công tác chánh trị, tư tưởng, Ủy ban nhân dânthành phố đề nghị các ban Đảng, các cấp Mặt trận, đoàn thể trong thành phố(nhất là các bộ phận tuyên huấn, văn hóa thông tin, tổ chức, kiểm tra .. ) cósự phối hợp thống nhất, đồng bộ cùng các ngành, các cấp chánh quyền nhằm giáodục vận động, thuyết phục mọi tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và cùng thựchiện chủ trương này của Đảng và Nhà nước ; yêu cầu cán bộ đảng viên hơn ai hếtphải thông suốt chủ trương và gương mẫu chấp hành, đi đầu trong thực hiện ; đâycũng làm một dịp “gạn đục, khơi trong“ phát hiện người tốt việc tốt để củng cốxây dựng tổ chức trong sạch.

Nhận được công văn này, yêu cầuChủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thủ trưởng các sở, ban, ngành cóliên quan ở thành phố khẩn trương soát lại các công việc đã thực hiện đượctrong thời gian qua và đề ra kế hoạch triển khai tiếp tục các công việc cònlại. Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Ban Quản lý ruộng đất chủđộng trực tiếp đôn đốc các cấp các ngành trong việc triển khai công tác này vàthường xuyên báo cáo kết quả về Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn