ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PH HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 560/UBND-NCPC
V/v tăng cường phòng, chống vi phạm về tiếng ồn

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố:
+ Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh;
+ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
+ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;
+ Giám đốc Sở Công Thư
ơng;
+ Giám đốc Sở Tư pháp;
- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Trong tháng 02 năm 2021, Báo Tuổi Trẻ có loạt bài viết: “Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Xử hung thần karaoke phải quyết liệt và nâng mức phạt”, “Gọi điện báo karaoke khủng bố, trả lời: Ngày nghỉ cho người ta vui chút”, “Cán bộ khu phố cũng hát thâu đêm, ai sẽ dẹp hung thần karaoke?”, “3 năm dọn nhà 3 lần không thoát đại dịch karaoke, chừng nào mới thoát?”, “Phải ra khỏi nhà khi hung thần karaoke xuất hiện”, “Hung thần karaoke: Người chết, kẻ tù bao giờ mới hết?” (trong đó có nêu nội dung: “Trong kỳ họp hồi tháng 7-2020, các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành ph Hồ Chí Minh đã thảo luận sôi nổi về thực trạng và giải pháp chấm dứt tệ nạn karaoke tra tấn. Cuối cùng, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hứa sẽ tham mưu hướng dẫn các quận huyện trong xử lý tiếng ồn theo Nghị định 155 năm 2016 (trách nhiệm xử lý tiếng ồn là của ngành tài nguyên và môi trường) và Nghị định 167 năm 2013 (trách nhiệm xử lý tiếng ồn thuộc ngành Công an, mức xử phạt thấp). Nhiều người dân Thành ph Hồ Chí Minh đang trông mong hướng dẫn này. Hát karaoke ồn ào không còn là chuyện nhỏ nữa. Chẳng những nó xé nát không gian sng của người dân mà còn là duyên c gây ra án mạng. Vì vậy, đề nghị các ngành Môi trường, Văn hóa, Công an ở Trung ương ngồi lại với nhau để xem xét, có giải pháp phù hợp”).

Liên quan đến các vi phạm về tiếng ồn, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có chỉ đạo xử lý tại nhiều văn bản: Công văn số 16475/VP-NCPC ngày 15 tháng 12 năm 2017 về việc tăng cường xử lý vi phạm các quy định về tiếng ồn để phòng ngừa phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự; Công văn số 2635/UBND-NCPC ngày 02 tháng 7 năm 2019 về việc triển khai một số biện pháp xử lý hành vi vi phạm về tiếng ồn và rải đinh, vật nhọn trên đường; Công văn số 195/VP-NCPC ngày 09 tháng 01 năm 2020 về việc triển khai một số biện pháp xử lý hành vi vi phạm về tiếng ồn; Kế hoạch số 1397/KH-BCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/TP về công tác trọng tâm về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; Công văn số 1125/VP-NCPC ngày 19 tháng 02 năm 2020 về việc Báo Người Lao Động phản ánh hành vi vi phạm về tiếng ồn ở quận Tân Bình và quận Gò Vấp; Công văn số 7902/VP-NCPC ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc Báo Tuổi Trẻ phản ánh hành vi vi phạm về tiếng ồn ở các quận: Gò Vấp, Bình Thạnh và Thủ Đức; Công văn số 7902/VP-NCPC ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc tăng cường phòng, chống vi phạm về tiếng ồn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Su 2021;... nhưng qua phản ánh của báo chí thì hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo sự bình yên cho Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Về giải pháp lâu dài

Giao đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp với các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố: Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Công Thương và Giám đốc Sở Tư pháp khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố vừa kiến nghị, vừa chủ động thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp cơ bản sau đây: nhóm giải pháp về xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nhóm giải pháp về tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và nhóm giải pháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;...; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 31 tháng 3 năm 2021. Phân công đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, định hướng các Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.

2. Về biện pháp trước mắt

a) Thủ trưởng các đơn vị thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, thực hiện kết hp, đồng bộ nhiều biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm về tiếng ồn.

b) Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt, chỉ đạo Công an thành phố Thủ Đức và Công an các quận, huyện giao trách nhiệm cho Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn kịp thời và xử lý hiệu quả các vi phạm về tiếng ồn tại địa bàn quản lý và chịu trách nhiệm về mâu thuẫn, tranh chấp liên quan ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý; thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm báo cáo chuyên đề về công tác này1.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục quán triệt, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiếng ồn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến tiếng ồn sâu rộng đến từng người dân và cộng đồng dân cư; đa dạng hóa, kết hp nhiều hình thức tuyên truyền phù hp với tình hình thực tế của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân; tăng cường rà soát, kiểm tra các khu vực thường xuyên có tiếng ồn bị phản ánh để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh; tiếp tục quán triệt, giao trách nhiệm cho người đứng đầu ở cơ sở là Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo về nội dung này và chịu trách nhiệm về mâu thuẫn, tranh chấp liên quan vi phạm quy định về tiếng ồn ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự tại địa bàn mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đinh kỳ hàng năm báo cáo chuyên đề về công tác này2./.

>> Xem thêm:  Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ?

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trư
ng Bộ Công an;
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ trư
ng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công an thành phố Thủ Đức;
- Công an các quận, huyện;
- Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPUB: CVP, các PVP;
- P.NCPC, P.TH;
- Lưu: VT, (NC/TrH)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

1 Nhiệm vụ này đã giao tại Công văn số 2635/UBND-NCPC ngày 02 tháng 7 năm 2019; Kế hoạch số 1397/KH-BCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Ban Chđạo 138/TP về công tác trọng tâm về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020;...

2 Nhiệm vụ này đã giao tại Công văn số 2635/UBND-NCPC ngày 02 tháng 7 năm 2019; Kế hoạch số 1397/KH-BCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Ban Chđạo 138/TP về công tác trọng tâm về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020;...