BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5601/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp thu hút

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời công văn số 9919/VPCP-KGVX ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi theo đề nghị của

1. Căn cứ quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

2. Hiện nay, công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đang áp dụng phụ cấp thu hút mức 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 13 tháng 12 năm 2016 tại công văn số 4201/BNV-TL ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ (kèm theo). Đến nay,

Vì vậy, đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ trao đổi với Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, trả lời

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:- Như trên;ưởng (để b/c);- Thương binh và Xã hội;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn