BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5606/BKH-KHGDMT
Về việc xây dựng kế hoạch ĐTCB giai đoạn 2001-2005 và năm 2002

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2001

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc TW
- Các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW
(Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

Để phục vụ kịp thời yêu cầu xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, ngành, vùng, địa phương và các dự án lớn, trọng điểm của Nhà nước đồng thời tổng hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2005 và kế hoạch 2002 trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc TW, các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW đánh giá kết quả Điều tra cơ bản giai đoạn 1996-2000 và năm 2001, xây dựng các đề án, dự án và xác định nhiệm vụ điều tra cơ bản cần thực hiện trong giai đoạn 2001-2005 và năm 2002 thuộc cơ quan và địa phương mình phụ trách.

Mục tiêu, nội dung điều tra cơ bản cần tập trung theo hướng chủ yếu sau đây:

- Điều tra cơ bản thường xuyên và đột xuất sự biến động về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội và môi trường để đánh giá được tiềm năng tài nguyên, hiện trạng và ẩn hoạ môi trường; các nguồn lực nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội - môi trường của cả nước, của từng vùng kinh tế trọng điểm và của các địa phương.

- Điều tra cơ bản nhằm cung cấp những tư liệu phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài của đất nước; xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, các vùng kinh tế trọng điểm; trước mắt phục vụ xây dựng kế hoạch 5 năm 2001-2005 và 2006-2010 và chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020.

- Điều tra cơ bản nhằm cung cấp những tư liệu cho việc xây dựng và thực hiện các dự án lớn và trọng điểm về kinh tế, xã hội và môi trường của Nhà nước.

- Điều tra cơ bản nhằm cung cấp những tư liệu làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước trong giai đoạn thực hiện CNH, HĐN đất nước.

Những đề án, dự án và nhiệm vụ điều tra cơ bản cần xác định rõ nguồn lực để thực hiện, trong đó chú trọng phát huy các nguồn lực sẵn có của đơn vị, địa phương; xác định rõ nguồn vốn đầu tư (vốn trong nước, nước ngoài, vốn từ ngân sách nhà nước từ các chương trình, dự án đã được duyệt; và huy động các nguồn khác…)

Đề nghị Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc TW, các tỉnh, thành phố gửi kế hoạch điều tra cơ bản 5 năm 2001-2005 và năm 2002 cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đồng thời với tiến độ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-2005 và năm 2002 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

 

Phan Quang Trung

(Đã ký)