BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5606/TCT-DNL
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty Thông tin di động.

Tổng cục Thuế nhận đượccông văn số 4892/TCKT ngày 18/9/2014 của Công ty thông tin di động (VMS) nêuvướng mắc trong việc kê khai thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua để đầutư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

1. Về việc áp dụng thôngtư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dungvề thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông.

Tại Điều 81 Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:

"Điều 81 . Nhữngtrường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Văn bản quy phạm pháp luậthết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

1. Hết thời hạn có hiệulực đã được quy định trong văn bản;

2. Được sửa đổi, bổ sunghoặc thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bảnđó;

3. Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏbằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Căn cứ quy định nêu trênThông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2011 của Bộ Tài chính vẫn còn hiệu lực thihành.

2. Về việc phân bổ thuếGTGT đầu vào để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông đối với VMS.

Tại Khoản 1 Điều 5 Thôngtư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2011 của Bộ Tài chính quy định:

" …Thuế GTGT đầu vàođối với hàng hoá dịch vụ do cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông mua để đầu tư chotoàn hệ thống hạ tầng viễn thông phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc vàtrụ sở chính được xác định theo công thức sau :

Thuế GTGT đầu vào cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông phân bổ cho đơn vị hạch toán phụ thuộc, trụ sở chính

=

Doanh thu phát sinh tại đơn vị hạch toán phụ thuộc, trụ sở chính

x

Tổng số thuế GTGT đầu vào được phân bổ

Tổng doanh thu tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính

…”

Căn cứ vào quy định nêutrên, thuế GTGT đầu vào đối với tài sản cố định (bao gồm: thiết bị mạng lưới,thuế GTGT khâu nhập khẩu của TSCĐ, xây dựng cơ bản phục vụ hạ tầng viễn thông)do VMS mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông phân bổ cho các đơnvị hạch toán phụ thuộc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (bao gồm Trungtâm thông tin di động Chi nhánh thông tin di động ở các tỉnh, thành phố) để kêkhai, khấu trừ thuế GTGT tại đơn vị hạch toán phụ thuộc theo tỷ lệ phân bổ thuếGTGT hướng dẫn tại Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2011 của Bộ Tài chính.

Công ty có trách nhiệmphân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc số thuế GTGT đầu vào của tài sản cốđịnh dùng chung cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông. Việc phân bổ thuế GTGTđảm bảo nguyên tắc không làm phát sinh số thuế GTGT phải hoàn tại các địaphương có cơ sở hạch toán phụ thuộc

3. Về kiến nghị xửlý khi điều chỉnh bổ sung sổ thuế đầu vào tại trụ sở chính trong trường hợp sốthuế GTGT đầu vào đã phân bổ khác với số thuế GTGT phải phân bổ.

Trường hợp qua kiểm tra,phát hiện số thuế GTGT đầu vào phải phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộcvà trụ sở chính để khấu trừ khác với số thuế đã phân bổ nhưng không làm thayđổi nghĩa vụ thuế của toàn Công ty trong kỳ tính thuế thì số thuế GTGT đầu vàođiều chỉnh được Công ty kê khai với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sởchính. Công ty không phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế phải nộp tăng dođiều chỉnh số thuế đầu vào kê khai tại trụ sở chính nếu số thuế điều chỉnh nàyCông ty đã thực hiện kê khai, nộp tại đơn vị trực thuộc ở các địa phương.Trường hợp Công ty kê khai điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp do nguyênnhân khác thì công ty phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyThông tin di động được biết ./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tp. Hà Nội;
- Các Vụ: CS, PC, KK;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn