BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 5607/BTC-TCHQ
V/v: thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Về thời hạn nộp hồ sơ thanhkhoản của doanh nghiệp chế xuất theo hướng dẫn tại Thông tư số 112/2005/TT-BTCngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát hải quan, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

- Các doanh nghiệp chế xuất thựchiện thanh khoản mỗi quý một lần theo hướng dẫn tại khoản X mục II Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Thời hạn nộp hồ sơ thanhkhoản chậm nhất là ngày thứ 15 trong tháng đầu của quý tiếp theo.

- Vi phạm quy định về thời hạnnộp hồ sơ thanh khoản nêu trên thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ.

Bộ Tài chính hướng dẫn để CụcHải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TM-CN Việt Nam (để phối hợp);
- Website BTC, TCHQ;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn