BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5608/BCT-XNK
V/v hướng dẫn thực hiện các quy định tại Thông báo số 197/TB-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh;
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 122/BQL-KTTHngày 01 tháng 6 năm 2011 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh và công vănsố 138/BQL-DN ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh QuảngTrị về việc hướng dẫn thực hiện các quy định tại Thông báo số 197/TB-BCT ngày 6tháng 5 năm 2011, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

- Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoàivào khu phi thuế quan thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông báo 197/TB-BCT củaBộ Công Thương.

- Quan hệ giữa khu phi thuế quan vànội địa là quan hệ xuất nhập khẩu và hàng hóa nhập khẩu vào khu phi thuế quanđược miễn thuế. Để tạo thuận lợi cho công tác quản lý hàng miễn thuế, Bộ CôngThương đồng ý thương nhân nhập khẩu mặt hàng rượu, mỹ phẩm và điện thoại diđộng từ nước ngoài vào khu phi thuế quan được chuyển cửa khẩu từ 03 cảng HảiPhòng, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh về cửa khẩu Khu phi thuế quan để làm thủ tụcnhập khẩu theo quy định của Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2010của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan,thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu.

- Trường hợp doanh nghiệp thuộc khuphi thuế quan khi bán hàng từ khu phi thuế quan vào nội địa không được làm thủtục hải quan tại cổng B và phải thực hiện theo quy định tại Thông báo số197/TB-BCT .

Bộ Công Thương thông báo Ban quảnlý biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- CT TNHH-TM Thiên Niên Kỷ (để thực hiện);
- CT TNHH Điện tử Viễn Thông Icall- Lao Bảo (để thực hiện);
- Lưu: VT, XNKanhnth.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên