BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5608/BTC-TCHQ
V/v thuế GTGT đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
- Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Về vướng mắc liên quan đến thuếGTGT đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí củaXí nghiệp liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (gọi tắt là Liên doanh); Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điều 8 Hiệpđịnh năm 1991 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang CHXHCN XôViết về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầuvà khí ở thềm lục địa phía nam CHXHCN Việt Nam trong khuôn khổ xí nghiệp liêndoanh Việt - Xô "Vietsovpetro" (gọi tắt là Hiệp định): "miễncho xí nghiệp liên doanh thuế hải quan trên lãnh thổ Việt Nam trong khi chuyểnđến và chuyển đi các vật tư, thiết bị và hàng hóa vật tư dùng cho việc thựchiện hoạt động chính của xí nghiệp liên doanh".

Căn cứ quy định tại Điều 7 Hiệpđịnh năm 2010: "Miễn cho Liên doanh thuế hải quan trên lãnh thổ ViệtNam trong khi chuyển đến và chuyển đi các vật tư thiết bị và hàng hóa vật tưdùng cho việc thực hiện hoạt động chính của Liên doanh. Trong trường hợp chuyểnnhượng các vật tư thiết bị hàng hóa nêu trên tại thị trường nội địa phải chịuthuế hải quan và các loại thuế khác theo quy định của Pháp luật Việt Nam."

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hảiquan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro được biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Công Thương;
- Vụ CST, Vụ PC, Cục TCDN;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn