BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 561/BKHĐT-KTNN
V/v Thông báo vốn TPCP giai đoạn 2014-2016 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyếtđịnh số 195/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báovốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 thực hiện chương trình mục tiêuquốc gia về xây dựng nông thôn mới như sau:

1. Dự kiến vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn2014-2016 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tạiphụ lục kèm theo.

Việc thông báo dự kiến kế hoạch nguồn vốn này, cùngvới vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn đóng góp từ cộng đồng và các nguồnvốn dự kiến huy động khác, nhằm giúp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchủ động trong việc cân đối các nguồn vốn; khắc phục tồn tại hạn chế trong việclập và thực hiện kế hoạch đầu tư trong thời gian qua.

2. Trên cơ sở nhu cầu và dự kiến khả năng cân đốivốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016; căn cứ đặc điểm, điều kiện thựctế của mình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sắp xếp thứ tự ưu tiên,thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NN&PTNT;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Kinh tế, Ủy ban TCNS của Quốc hội;
- Các Đoàn ĐB Quốc hội các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Vụ: TCTT, THKTQD, KTĐP<
- Lưu: VT, KTNN (3b).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

Tỉnh Bình Phước

PHỤ LỤC

VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNHPHỦ DỰ KIẾN 2014-2016
(Kèm theo văn bản số 561/BKHĐT-KTNN ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng BộKế hoạch và Đầu tư)

Đơnvị: Triệu đồng

Số TT

Chương trình

Giai đoạn 2014-2016

Ghi chú

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

145.000