BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 561/BTC-TCT
V/v kéo dài thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến của Thủ tướngChính phủ về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp tết âm lịch 2010 đối với cán bộ,công chức, viên chức.

Để việc nộp hồ sơ khai thuế củatháng 01/2010 phù hợp với thời gian nghỉ tết nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị:

- Các Cục Thuế tổ chức tiếp nhậnhồ sơ khai thuế của người nộp thuế kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ khaithuế của tháng 01/2010 được kéo dài đến ngày 27/02/2010.

Tổng cục Thuế thông báo để cácCục Thuế thông báo cho người nộp thuế biết và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị trực thuộc TCT.
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Công Sơn