BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/BYT-DP
V/v xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

Kính gửi:

…………………………………………………….
…………………………………………………….

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 240/2016/TT-BTC quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập, tuy nhiên mức giá trên được áp theo biểu mức thu phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế được quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014 của Bộ Tài chính (vn chưa tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế dự phòng dựa trên các yếu tcấu thành) nên các đơn vị y tế dự phòng không có đủ nguồn tài chính cần thiết để bù đắp chi phí, đảm bảo chất lượng các hoạt động chuyên môn.

Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng làm cơ sở cho việc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng qua đó nhằm góp phần đổi mới cơ chế tài chính cho công tác y tế dự phòng tại Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Thủ trưởng đơn vị khẩn trương thực hiện các hoạt động sau:

1. Tiến hành xây dựng chi tiết định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng và đề xuất phương án giá dịch vụ trên cơ sở tính đúng, tính đủ các yếu tchi phí theo Phân công nhiệm vụ đính kèm;

2. Đối với những danh mục dịch vụ hiện đang triển khai tại đơn vị mà không có trong danh mục được phân công cho đơn vị để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cũng như không có trong danh mục giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập quy định tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính đề nghị đơn vị chủ động xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho những danh mục còn thiếu.

3. Các đơn vị được phân công thực hiện chủ động liên hệ với đơn vị phối hợp để thống nhất phương án xây dựng chi tiết định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kim dịch y tế, y tế dự phòng cũng như đxuất phương án giá dịch vụ đối với những dịch vụ đó.

4. Giao Cục Y tế dự phòng làm đầu mối, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính - Bộ Y tế, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính xây dựng mẫu khung định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng và tổ chức tập huấn hướng dẫn các đơn vị được phân công tiến hành xây dựng chi tiết cũng như đề xuất phương án giá dịch vụ. Theo dõi, đôn đc và kiểm tra việc thực hiện Công văn này tại các đơn vị, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

5. Định mức kinh tế - kỹ thuật và phương án giá dịch vụ của những danh mục được phân công đnghị gửi về Cục Y tế dự phòng (Phòng Pháp chế - Thanh tra) theo địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 04.37367178; fax: 04.37367379 và gửi file điện tử vào địa chỉ email: [email protected] trước ngày 31/5/2017 để tổ chức thẩm định trước khi trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị thông báo ngay cho đơn vị đầu mối để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên (các đơn vị được phân công);
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

XÂY DỰNG CHI TIẾT ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THỰC HIỆN DỊCH VỤ KIỂM DỊCH Y TẾ, Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIÁ DỊCH VỤ
(Kèm theo Công văn số 561/BYT-DP ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Bộ Y tế)

TT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Xây dựng chi tiết định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng và đề xuất phương án giá dịch vụ thuộc nhóm 1 (Chi tiết tại Phụ lục 1)

Cục Y tế phòng

Các Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế

15/5/2017

2

Xây dựng chi tiết định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng và đề xuất phương án giá dịch vụ thuộc nhóm 2 (Chi tiết tại Phụ lục 2)

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Các Viện Pasteur, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

15/5/2017

3

Xây dựng chi tiết định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng và đề xuất phương án giá dịch vụ thuộc nhóm 3 (Chi tiết tại Phụ lục 3)

Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

15/5/2017

4

Xây dựng chi tiết định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng và đề xuất phương án giá dịch vụ thuộc nhóm 4 (Chi tiết tại Phụ lục 4)

Cục Quản lý môi trường y tế

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh

15/5/2017

5

Xây dựng chi tiết định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng và đề xuất phương án giá dịch vụ thuộc nhóm 5 (Chi tiết tại Phụ lục 5)

Viện Kim định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế

Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương

15/5/2017

6

Xây dựng chi tiết định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng và đề xuất phương án giá dịch vụ thuộc nhóm 6 (Chi tiết tại Phụ lục 6)

Viện SR-KST-CT Trung ương

Viện SR- KST-CT Quy Nhơn, Viện SR-KST-CT TP. H Chí Minh

15/5/2017

7

Xây dựng chi tiết định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng và đề xuất phương án giá dịch vụ thuộc nhóm 7 (Chi tiết tại Phụ lục 7)

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

15/5/2017

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC DỊCH VỤ NHÓM 1
(Kèm theo Công văn số 561/BYT-DP ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Bộ Y tế)

Đơn vị thực hiện: Cục Y tế dự phòng

Tổng số danh mục dịch vụ: 62

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Dự kiến phương án giá tối đa

I

Dit chut

1

Diệt chuột bằng xông hơi hóa chất

USD/m3 khoang tàu

II

Diệt côn trùng (Không bao gồm tiền hóa chất)

1

Tàu bay chở người dưới 300 chỗ ngồi

USD/tàu bay

2

Tàu bay chở người từ 300 ch ngi trở lên

USD/tàu bay

3

Tàu bay chở hàng hóa các loại

USD/tàu bay

4

Phương tiện đường bộ các loại tải trọng từ 5 tấn trở lên (công nông, xe tải, xe bán tải, xe con, xe khách, xe khác)

đồng /phương tiện

5

Phương tiện đường bộ các loại tải trọng dưới 5 tấn (công nông, xe tải, xe bán tải, xe con, xe khách, xe khác)

đồng/Phương tiện

6

Tàu hỏa (Đu tàu, xe goòng tính bng một toa)

đng/toa

7

Tàu biển các loại

USD/m3khoang tàu

8

Tàu thuyền các loại (gồm tàu chở người, chở hàng, ghe, đò, xuồng, tàu kéo, tàu đẩy)

đồng/phương tiện

9

Kho hàng

USD/m3kho hàng

10

Container 40 fit

USD/container

11

Container 20 fit

USD/container

III

Khử trùng (Không bao gồm tiền hóa chất)

1

Khử trùng nước dn tàu với Tàu thuyền đang chứa dưới 1000 tấn

USD/tàu

2

Khử trùng nước dn tàu với Tàu thuyền đang chứa từ 1000 tấn trở lên

USD/tàu

3

Tàu thuyền các loại

USD/m2diện tích khử trùng

4

Tàu bay các loại

USD/m2diện tích khử trùng

5

Kho hàng, container các loại

USD/m2diện tích khử trùng

6

Tàu hỏa (Theo Toa, đu tàu, xe goòng tính bằng một toa)

đồng/toa

7

Phương tiện đường bộ các loại qua lại biên giới tải trọng trên 30 tấn

đồng/phương tiện

8

Phương tiện đường bộ các loại qua lại biên giới tải trọng từ 5 tấn đến 30 tấn (công nông, xe tải, xe con, xe khách, xe khác)

đồng/phương tiện

9

Phương tiện đường bộ các loại qua lại biên giới tải trọng dưới 5 tấn (công nông, xe tải, xe con, xe khách, xe khác)

đồng/phương tiện

IV

Tiêm chủng, áp dụng biện pháp dự phòng và cấp chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng (Mức thu không bao gồm tiền vắc xin, thuốc, khẩu trang)

1

Tiêm chủng vắc xin Sốt vàng và cấp chứng nhận tiêm chủng quốc tế

USD/lần

2

Tiêm chủng (gồm vắc xin đường uống, đường tiêm), áp dụng biện pháp dự phòng và cấp chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng (gồm lần đầu, tái chủng, theo lịch, kiểm tra cấp lại chứng nhận tiêm chùng quốc tế)

đồng/lần

V

Kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt, mẫu vi sinh y hc, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

1

Kiểm tra y tế đối với thi thể

USD/lần kiểm tra

2

Kiểm tra y tế đối với hài ct

USD/lần kiểm tra

3

Kiểm tra y tế đối với tro ct

USD/lần kiểm tra

4

Xử lý vệ sinh thi th

USD/lần xử lý

5

Xử lý vệ sinh hài ct

USD/lần xử lý

6

Kiểm tra y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

USD/lần kiểm tra/kiện, lô mẫu, sản phẩm, mô, bộ phận

VI

Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy, đường sắt, đường bưu đin

Theo lô, toa, kiện

1

Kiểm tra y tế Lô hàng dưới 10 kg

USD/ lần kiểm tra

2

Kiểm tra y tế Lô hàng từ 10 kg đến 50 kg

USD/ lần kiểm tra

3

Kiểm tra y tế Lô hàng từ trên 50 kg đến 100 kg

USD/ lần kiểm tra

4

Kiểm tra y tế Lô hàng từ trên 100 kg đến 1 tn

USD/ lần kiểm tra

5

Kiểm tra y tế Lô hàng từ trên 1 tn đến 10 tn

USD/ lần kiểm tra

6

Kiểm tra y tế Lô hàng từ trên 10 tn đến 100 tn

USD/ lần kiểm tra

7

Kiểm tra y tế Lô hàng trên 100 tấn

USD/ lần kiểm tra

VII

Kiểm dịch y tế các cơ sở cung ứng thực phẩm cho tàn thuyền, tàu bay, tàu hỏa, khu vực cửa khẩu

1

Kiểm tra y tế các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm

USD/lần kiểm tra

VIII

Các xét nghiệm

1

Xét nghiệm lý hóa

USD/ mẫu

2

Xét nghiệm xác định độc chất

USD/ mẫu

IX

Kiểm dịch y tế phương tiện xuất, nhập, quá cảnh

1

Kiểm tra y tế và cấp Giấy chứng nhận miễn xử lý /xử lý vệ sinh tàu thuyền (gồm cả lần đầu, cấp lại)

USD/lần/tàu

2

Kiểm tra y tế và Gia hạn hoặc cấp lại Giấy chứng nhận miễn xử lý /xử lý vệ sinh tàu thuyền (gồm cả lần đầu, cấp lại)

USD/lần/tàu

3

Tàu biển trọng tải dưới 10.000 GRT

USD/lần/tàu

4

Tàu bin trọng tải từ 10.000 GRT trở lên

USD/lần/tàu

5

Tàu thuyn, tàu kéo, tàu đy, xà lan tự hành sông bin trọng tải dưới 5000 GRT

USD/lần/tàu

6

Tàu thuyền, tàu kéo, tàu đẩy, xà lan tự hành sông biển trọng tải từ 5000 GRT trở lên

USD/lần/tàu

7

Tàu thuyền chở khách dưới 150 chỗ ngồi

USD/lần/tàu

8

Tàu thuyền chở khách t150 chỗ ngồi trở lên

USD/lần/tàu

9

Tàu bay các loại

USD/tàu

10

Tàu hỏa (Theo Toa, đu tàu, xe goòng tính bng một toa)

đồng/toa

11

Phương tiện thủy các loại (gồm tàu thuyền chở hàng hóa, chở người, ghe, đò, xuồng, tàu kéo, tàu đẩy) qua lại biên giới

đồng/lần/phương tiện

12

Phương tiện đường bộ các loại (công nông, xe tải, xe bán tải, xe con, xe khách, xe khác) tải trọng từ 5 tấn trở lên

đồng/lần/xe

13

Phương tiện đường bộ các loại (công nông, xe tải, xe bán tải, xe con, xe khách, xe khác) tải trọng dưới 5 tấn

đồng/lần/xe

X

Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua cửa khẩu đường bộ

Theo kiện, xe, hàng hóa rời, khuân, vác

1

Dưới 5 tn

đồng/lần kiểm tra

2

Từ 5 tn đến 10 tấn

đồng/lần kiểm tra

3

Từ trên 10 tấn đến 15 tấn

đồng/lần kiểm tra

4

Từ trên 15 tấn đến 30 tấn

đồng/lần kiểm tra

5

Từ trên 30 tấn đến 60 tấn

đồng/lần kiểm tra

6

Từ trên 60 tấn đến 100 tấn

đồng/lần kiểm tra

7

Từ trên 100 tấn

đồng/lần kiểm tra

8

Lô/kiện dưới 10kg

đồng/lần kiểm tra

9

Lô/kiện từ 10kg đến 100kg

đồng/lần kiểm tra

10

Lô/kiện trên100kg

đồng/lần kiểm tra

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC DỊCH VỤ NHÓM 2
(Kèm theo Công văn số 561/BYT-DP ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Bộ Y tế)

Đơn vị thực hiện: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Tổng số danh mục dịch vụ: 63

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Dự kiến phương án giá ti đa

I

Xét nghiệm máu - Xét nghiệm nước tiu

1

Nước tiểu 10 thông số (máy)

đồng/xét nghiệm

2

Huyết thanh chẩn đoán Leptospira

đồng/xét nghiệm

3

Định lượng bổ thtrong huyết thanh

đồng/xét nghiệm

Chn đoán viêm não Nhật Bản

4

- HI

đồng/xét nghiệm

5

- MAC-ELISA

đồng/xét nghiệm

Chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue

6

+ MAC-ELISA; Elisa-NS1

đồng/xét nghiệm

7

+ Phản ứng ngưng kết hng cu HI

đồng/xét nghiệm

8

+ Pan Bio Rapid test

đồng/xét nghiệm

9

+ Phân lập vi rút; PCR

đồng/xét nghiệm

Chẩn đoán Sởi

10

+ HI

đồng/xét nghiệm

11

+ ELISA (IgM)

đồng/xét nghiệm

12

Rubella ELISA-IgG

đồng/xét nghiệm

Chẩn đoán Vi rút đường hô hấp (influenza A, B, Pra, Adeno, RSV):

13

+ Phương pháp miễn dịch huỳnh quang

đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu

14

+ Phương pháp PCR

đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu

Chlamydia

15

+ HI

đồng/xét nghiệm

16

+ Phân lập vi rút

đồng/xét nghiệm

17

+ ELISA phát hiện kháng nguyên

đồng/xét nghiệm

18

Anti HAV (IgG)

đồng/xét nghiệm

19

Anti HEV (IgM)

đồng/xét nghiệm

20

Anti HCV (Elisa)

đồng/xét nghiệm

21

HBs Ag (nhanh)

đồng/xét nghiệm

22

HbsAg (Elisa)

đồng/xét nghiệm

23

Xác định hàm lượng Cotinin trong nước tiu

đồng/chỉ tiêu

24

Hoạt tính men cholinesterase huyết tương, hng cu

đồng/chỉ tiêu

25

Khí máu: Methemoglobin; CO; Cacboxyhemoglob in

đồng/mu/chỉ tiêu

26

Beta2-Microglobulin

đồng/mẫu

27

Alpha-Microlbumin

đồng/mẫu

28

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động

đồng/mu

29

Hồng cầu hạt ưa kiềm

đồng/mẫu

30

Hồng cầu lưới

đồng/mẫu

31

Máu lng (bng máy tự động)

đồng/mẫu

32

Độ tập trung tiu cu

đồng/mẫu

33

Xét nghiệm tìm BK

đồng/mẫu

34

Xác định hàm lượng Porpyrin trong nước tiu

đồng/mẫu

35

Trinitrotoluen niệu (định tính)

đồng/mẫu

36

Xác định hàm lượng Nicotin trong nước tiu (quang phổ)

đồng/mẫu

37

Xác định hàm lượng Phenol trong nước tiểu (quang phổ)

đồng/mẫu

38

Xác định hàm lượng d ALA trong nước tiu

đồng/mẫu

39

Xác định hàm lượng Axit hypuric trong nước tiu

đồng/mẫu

40

Xác định hàm lượng Coproporphyrin trong nước tiu

đồng/mẫu

41

Acid latic trong nước tiu, m hôi

đồng/mẫu

42

Catecholamin (Noradrenalin, Adrenalin)

đồng/mẫu/chỉ tiêu

43

Xử lý mẫu sinh học cho xét nghiệm độc chất

đồng/mẫu

44

Xác định hàm lượng Thủy ngân trong nước tiểu

đồng/mẫu

45

Xác định hàm lượng Asen trong máu hoặc nước tiểu

đồng/mẫu

46

Xác định hàm lượng Asen trong móng hoặc tóc

đồng/mẫu

47

Xác định hàm lượng Phenol trong nước tiểu

đồng/mẫu

48

Huyết đ

đồng/mẫu

49

Nhóm máu

đồng/mẫu

50

Nước tiểu 10 thông s

đồng/mẫu

51

Xác định hàm lượng Nicotine trong nước tiểu

đồng/mẫu

52

Xác định hàm lượng axit hippuric: methyl hippuric trong nước tiểu

đồng/chỉ tiêu

53

Xác định hàm lượng axit madelic phenylglyoxylic acid trong nước tiểu

đồng/chỉ tiêu

54

Xét nghiệm PCR định tính AND-HBV

đồng/mẫu

55

Xét nghiệm PCR định tính vi khun lao

đồng/mẫu

II

Xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể

56

Vi rút đường ruột (phân lập và định loại)

đồng/xét nghiệm

57

Nuôi cy nm

đồng/xét nghiệm

58

Nuôi cy vi khun

đồng/xét nghiệm

59

Kháng sinh đ

đồng/xét nghiệm

III

Tiêm chủng

Mức thu không bao gm tin vc xin

60

Đối với loại vắc xin tiêm trong da

đồng/1 lần tiêm

61

Đi với loại vc xin tiêm dưới da

đồng/1 lần tiêm

62

Đi với loại vc xin tiêm bp

đồng/1 lần tiêm

63

Đối với loại vắc xin uống

đồng/1 lần uống

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC DỊCH VỤ NHÓM 3
(Kèm theo Công văn số 561/BYT-DP ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Bộ Y tế)

Đơn vị thực hiện: Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Tổng số danh mục dịch vụ: 31

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Dự kiến phương án giá tối đa

I

Xét nghiệm máu - Xét nghiệm nước tiểu

1

Ferritin

đồng/xét nghiệm

2

Transferin receptor (PP.ELIZA)

đồng/xét nghiệm

3

Folic acid máu (phương pháp HPLC)

đồng/xét nghiệm

4

Vitamin A trong sữa (phương pháp HPLC)

đồng/xét nghiệm

5

B-caroten; Vitamin E; Vitamin A huyết thanh (phương pháp HPLC)

đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu

6

Vitamin B1 (máu toàn phn - HPLC)

đồng/xét nghiệm

7

Nghiệm pháp nạp Glucose

đồng/xét nghiệm

8

Glucose

đồng/xét nghiệm

9

Cholesterol

đồng/xét nghiệm

10

HDL, LDL - Cholesterol

đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu

11

Triglycerid

đồng/xét nghiệm

12

Albumin

đồng/xét nghiệm

13

Ure

đồng/xét nghiệm

14

Protein - TP

đồng/xét nghiệm

15

Creatinin

đồng/xét nghiệm

16

Uric acid

đồng/xét nghiệm

17

Hemoglobin

đồng/xét nghiệm

18

Bilirubin-TP; Bilirubin-TT

đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu

19

TSH

đồng/xét nghiệm

20

Insulin

đồng/xét nghiệm

21

C-Peptide

đồng/xét nghiệm

22

LH; FSH; Prolactin

đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu

23

Progesteron; Oestradiol

đồng/xét nghiệm

24

Testosteron

đồng/xét nghiệm

25

PTH

đồng/xét nghiệm

26

Cortisol

đồng/xét nghiệm

27

HbA1c

đồng/xét nghiệm

28

Microalbumin

đồng/xét nghiệm

29

T3/F; T4/F

đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu

30

Đo hot tính men

đồng/xét nghiệm

31

Xác định hàm lượng các kim loại nặng trong máu và nước tiểu (Pb, Mn, Cd, Cu, Ni, Cr, Se),

đồng/ch tiêu

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC DỊCH VỤ NHÓM 4
(Kèm theo Công văn số 561/BYT-DP ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Bộ Y tế)

Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý môi trường y tế

Tổng số danh mục dịch vụ: 246

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Dự kiến phương án giá tối đa

I

Xét nghiệm mẫu nước (nước ăn uống và sinh hoạt - nước thải)

I.1

Xét nghiệm hóa lý trong nước

1

Độ pH

đồng/mẫu

2

Độ cứng tạm thời

đồng/mẫu

3

Độ cứng vĩnh cửu

đồng/mẫu

4

Nhit đ

đồng/mẫu

5

Đ màu

đồng/mẫu

6

Mùi; vị - xác định bng cảm quan

đồng/mẫu

7

Đ đc

đồng/mẫu

8

Đdẫn

đồng/mẫu

9

Chất rắn lơ lửng

đồng/mẫu

10

Cặn toàn phn (sy ở 105°C)

đồng/mẫu

11

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

đồng/mẫu

12

Cặn toàn phn (sy ở 110°C)

đồng/mẫu

13

Hàm lượng cặn sy khô ở 180°C

đồng/mẫu

14

Hàm lượng cặn sau khi nung

đồng/mẫu

15

Độ oxy hòa tan (DO)

đồng/mẫu

16

BOD5

đồng/mẫu

17

COD

đồng/mẫu

18

Hàm lượng Nitrit (NO2-)

đồng/mẫu

19

Hàm lượng Nitrat (NO3-)

đồng/mẫu

20

Nitơ tng s

đồng/mẫu

21

Hàm lượng pht pho tổng s

đồng/mẫu

22

Hàm lượng Sulfat (SO4)

đồng/mẫu

23

Hàm lượng Dihydrosulfur (H2S)

đồng/mẫu

24

Florua

đồng/mẫu

25

Xianua

đồng/mẫu

26

Hàm lượng các kim loại (trừ Thủy ngân và Asen)

đồng/mẫu

27

Asen

đồng/mẫu

28

Thủy ngân

đồng/mẫu

29

Phenol và dẫn xuất phenol

đồng/mẫu

30

Hàm lượng du mỡ

đồng/mẫu

31

Chất ty rửa

đồng/mẫu

32

Hàm lượng Clo dư

đồng/mẫu

33

Test Albumin

đồng/mẫu

34

Tổng hoạt động phóng xạ cho 1 loại

đồng/mẫu

35

Hóa chất bảo vệ thực vật trong nước (sc ký khí)

đồng/mẫu

Hóa chất bảo vệ thực vật:

36

+ Hóa chất BVTV nhóm Clo

đồng/mẫu

37

+ Hóa chất BVTV nhóm Nitơ

đồng/mẫu

38

+ Hóa chất BVTV nhóm Phospho

đồng/mẫu

39

+ Hóa chất BVTV nhóm khác

đồng/mẫu

40

Phenol tổng số (phương pháp trắc quang)

đồng/mẫu

41

Poly Aromatic hydrocacbon (PAHs)

đồng/mẫu

42

Poly chloronatedbiphenyl (PCBs)

đồng/mẫu

43

PBDEs

đồng/mẫu

44

Amoni

đồng/mẫu

45

Độ cứng toàn phn

đồng/mẫu

46

Photphat

đồng/mẫu

47

Silic

đồng/mẫu

48

Chỉ s Pecmanganat

đồng/mẫu

49

Can xi

đồng/mẫu

50

Magie

đồng/mẫu

51

Clorua

đồng/mẫu

52

Đ kim

đồng/mẫu

53

Độ trong

đồng/mẫu

54

Độ kiềm HCO3-

đồng/mẫu

55

Độ kiềm CO32-

đồng/mẫu

56

CO2 tự do

đồng/mẫu

57

Nitơ hữu cơ

đồng /mẫu

58

Sunfua

đồng/mẫu

59

Xianua (sc ký ion)

đồng/mẫu

60

Phenol (sắc ký khí)

đồng/mẫu

61

Iod

đồng/mẫu

62

Monochloramin

đồng/mẫu

63

Monochlorbenzen

đồng/mẫu

64

Bromat

đồng/mẫu

65

Clorat

đồng/mẫu

66

Clorit

đồng/mẫu

67

Chất hoạt động bề mặt

đồng/mẫu

68

Hàm lượng kim loại bng test nhanh

đồng/mẫu

69

Hàm lượng kim loại bng UV-Vis

đồng/mẫu

70

Hàm lượng kim loại bng AAS,ICP

đồng/mẫu

71

Hàm lượng nuclit phóng xạ

đồng/mẫu

72

Hàm lượng dược phẩm (kháng sinh....) trong nước (HPLC)

đồng/mẫu

I.2

Xét nghiệm vi sinh (trong nước ăn uống và sinh hoạt, nước thải, đất, không khí)

73

Tng s vi khun hiếu khí

đồng/mẫu

Xét nghiệm vi sinh vật nước theo phương pháp màng lọc:

74

XN E.coli theo phương pháp màng lọc

đồng/mu

75

XN Enteroccoci theo phương pháp màng lọc

đồng/mẫu

76

XN Shigellla theo phương pháp màng lọc

đồng/mẫu

77

XN Salmonella theo phương pháp màng lọc

đồng/mẫu

78

XN Vibrio choelera theo phương pháp màng lọc

đồng/mẫu

79

XN Clostridium perfringen phương pháp màng lọc

đồng/mẫu

80

XN Ps. Aeruginosa phương pháp màng lọc

đồng/mẫu

81

XN A.baumani phương pháp màng lọc

đồng/mẫu

82

XN Fecal coliform phương pháp màng lọc

đồng/mẫu

83

XN Tổng số coliform phương pháp nhiều ống (MPN)

đồng/mẫu

84

Fecal coliform phương pháp nhiu ng (MPN)

đồng/mẫu

85

Fecal streptococci

đồng/mẫu

Vi khuẩn gây bệnh:

86

Tổng số nấm mốc

đồng/mẫu

87

Cầu khuẩn tan máu

đồng/mẫu

88

E.coli

đồng/mẫu

89

Streptococci fecal

đồng/mẫu

90

Ps. Aeruginosa

đồng/mẫu

91

A.baumani

đồng/mẫu

92

Tụ cầu vàng (S. Aereus)

đồng/mẫu

93

Clostridium perfringen

đồng/mẫu

94

Staphylococcus aureur - phương pháp màng lọc

đồng/mu

95

Streptoccci feacal - phương pháp màng lọc

đồng/mẫu

96

Pseudomonas aeruginosa-phương pháp MPN

đồng/mẫu

97

Lc

đồng/mẫu

98

Clostridium perfringens - phương pháp c đin

đồng/mẫu

99

XN Legionella phương pháp màng lọc

đồng/mẫu

II

Xét nghiệm mẫu không khí

100

Bụi toàn phần - trọng lượng (mẫu thời điểm)

đồng/mẫu

101

Bụi chứa hóa chất phân tích (SiO2 gây bụi phổi)

đồng/mẫu

102

Phân tích silic tự do SiO2 trong bụi

đồng/mẫu

103

Phân tích giải kích thước hạt bụi

đồng/mẫu

104

Đo, đếm bụi sợi Amiăng

đồng/mẫu

105

Bụi Amiăng (xác định hàm lượng, phân loại Amiăng)

đồng/mẫu

106

Bụi bông

đồng/mẫu

107

Bụi hạt (đánh giá phòng sạch)

đồng/mẫu

108

Bụi tổng lơ lửng (mẫu 24h)

đồng/mẫu

109

Bụi hô hấp-trọng lượng (mẫu cả ca 8h)

đồng/mẫu

110

Bụi PM10 (trọng lượng, kích thước 10), mẫu thời điểm

đồng/mẫu

111

Bụi PM2.5 (trọng lượng kích thước 2.5), mẫu thời điểm

đồng/mẫu

112

Bụi phóng xạ

đồng/mẫu

113

Các hơi khí độc

đồng/mẫu

114

Hơi khí độc kim loại, các chất vô cơ: Pb, Cu, Mn, Fe, Ni….

đồng/mẫu

115

Vi khí hậu

- Nhiệt độ

- Ấm độ

- Vận tốc gió

đồng/mẫu

116

- Bức xa nhiệt

đồng/mẫu

117

n chung

đồng/mẫu

Ồn tương đương

118

- Đo tiếng n tương đương 30 phút

đồng/mẫu

119

- Đo tiếng n tương đương 60 phút

đồng/mẫu

120

- Đo tiếng n tương đương 240 phút

đồng/mẫu

121

Ồn phân tích theo dải tần

đồng/mẫu

122

Đo ánh sáng

đồng/mẫu

Đo rung động

123

- Tấn s cao

đồng/mẫu

124

- Tần s thp

đồng/mẫu

125

Phóng xạ tng liu

đồng/mẫu

126

Đo liều xuất phóng xạ

đồng/mẫu

127

Đo áp suất

đồng/mẫu

128

Đo thông gió

đồng/mẫu

Điện từ trường

129

- Tn s cao

đồng/mẫu

130

- Tn scông nghiệp

đồng/mẫu

131

Bức xạ cực tím

đồng/mẫu

132

Đo siêu âm

đồng/mẫu

133

Phân tích định tính thành phn các chất

đồng/mẫu

134

Bụi toàn phn- trọng lượng (mẫu cả ca. 8h)

đồng/mẫu

135

Bụi hô hp- trọng lượng (mẫu thờiđiểm)

đồng/mẫu

136

Bụi tng lơ lửng (mẫu thời điểm)

đồng/mẫu

137

Bụi PM10 (trọng lượng kích thước<10), mẫu="">

đồng/mu

138

Bụi PM2.5 (trọng lượng <2.5), mẫu="">

đồng/mẫu

139

Hơi khí độc chỉ điểm và các hơi khí độc khác: CO; SO2; CO2; NO2; H2S; NH3...

đồng/mẫu

140

Hơi axit, kim: HCl; H2SO4; H3PO4; HNO3 ..KOH; NaOH...

đồng/mẫu

141

Hơi dung môi hữu cơ, các hp chất hữu cơ bay hơi, hóa chất phức tạp: Benzen, Toluen, Xylen, Xăng....

đồng/mẫu

III

Các xét nghiệm khác

III.1

Khám lâm sàng

142

Lập hồ sơ bệnh nghnghiệp

đồng/hồ sơ

143

Tư vn sức khỏe bệnh nghnghiệp

đồng/người

144

Khám chuyên khoa

đồng/người/ chuyên khoa

145

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

đồng/người

146

Hội chẩn phim X quang bụi phổi

đồng/phim

147

Xét duyệt hồ sơ bệnh nghnghiệp

đồng/hồ sơ

148

Hội chẩn Bệnh nghề nghiệp

đồng/chuyên gia/ca

III.2

Thăm dò chức năng

149

Đo thính lực sơ bộ

đồng/mẫu

150

Đo thính lực hoàn chỉnh

đồng/mẫu

151

Đo khúc xạ máy

đồng/mẫu

152

Sắc giác

đồng/mẫu

153

Patch test; Prick test

đồng/mẫu/chỉ tiêu

154

Đo liu sinh học

đồng/mẫu

155

Xét nghiệm nm soi tươi

đồng/mẫu

156

Đo pH da

đồng/mẫu

157

Đo khả năng trung hòa kim toan

đồng/mẫu

158

Thử kính

đồng/mẫu

159

Đo nhãn áp

đồng/mẫu

160

Điện não đ

đồng/mẫu

161

Soi mao mạch

đồng/mẫu

162

Lưu huyết não

đồng/mẫu

163

Đo nhĩ lượng

đồng/mẫu

164

Phản xạ cơ bàn đạp

đồng/mẫu

165

Đo thị lực khách quan

đồng/mẫu

166

Soi đáy mt

đồng/mẫu

167

Soi bóng đồng tử

đồng/mẫu

168

Đo ABR

đồng/mẫu

169

Khám nội soi TMH

đồng/mu

170

Thăm dò các chức năng phi

đồng/lần

171

Thử nghiệm giãn phế quản

đồng/thử nghiệm

172

Ghi điện cơ trong lao động

đồng/lần

173

Đánh giá biến thiên nhịp tim bằng các chỉ số thống kê nhịp tim

đồng/lần

174

Đo nhiệt độ trung tâm

đồng/lần

175

Đo lực kéo thân

đồng/lần

176

Đo lực bóp tay

đồng/lần

177

Đo một schức năng thị giác bng máy Visiotest

đồng/lần

178

Tính tiêu hao năng lượng các thao tác lao động dựa vào bấm thời gian lao động và Bảng tiêu hao năng lượng các thao tác lao động

đồng/mẫu

179

Đo nhân trc

đồng/chỉ tiêu

III.3

Chn đoán hình ảnh

180

Chụp X-quang tim phi

đồng/mẫu

181

Đo chức năng hô hp

đồng/lần

182

Đo huyết áp trong lao động

đồng/lần

183

Holter điện tâm đ/huyết áp

đồng/lần

184

Đo khi lượng mhôi trong lao động

đồng/mẫu

185

Khí máu

đồng/mẫu

Đo nhiệt độ da trong lao động

186

Đo nhiệt độ da (phương pháp đo 7 điểm)

đồng/mẫu

187

Đo nhiệt độ da (phương pháp đo 3 điểm)

đồng/mẫu

188

Đo điện trở da trong lao động

đồng/lần

189

Đo trắc nghiệm tâm lý (test con số - ký hiệu....)

đồng/lần

190

Thử nghiệm trí nhớ ngn hạn (hình, s..)

đồng/lần

191

Đo trc nghiệm tâm lý: thử trí nhớ dài hạn (hình, s)

đồng/lần

192

Đo trắc nghiệm tâm lý: thử nghiệm chú ý (Bourdon, Landolt, Platonop..)

đồng/lần

193

Đo tần số tim trong lao động

đồng/lần

194

Test Ravel/Gille

đồng/lần

195

Đo và phân tích thao tác cơ bản trong lao động

đồng/lần

196

Đo kích thước Ecgônomie cơ bản trong lao động

đồng/chỉ tiêu

197

Đo kích thước Ecgônomie cơ bản trong vị trí lao động

đồng/người

198

Máy ghi điện tim 1 cn hoặc 3 cn

đồng/người

199

Đo thời gian phản xạ thính vận động

đồng/lần

200

Đo thời gian phản xạ thị vận động

đồng/lần

201

Đo tần số nhấp nháy tới hạn(CFF)

đồng/lần

202

Kiểm tra ecgonomi vị trí lao động bằng Bảng kim

đồng/bảng kim

203

Chụp X quang bụi phi

đồng/phim

204

Chụp X quang các khớp tay, chân

đồng/phim

205

Chụp X quang xương chũm, mỏm châm

đồng/khớp/tư thế

206

Chụp cột sng ngực hoặc lưng hoặc tht lưng thng, nghiêng

đồng/mẫu

207

Siêu âm 2 chiu tng quát

đồng/mẫu

208

Test rối nhiễu tâm trí học đường (Dzung/Beck)

đồng/mẫu

209

Đánh giá tư thế lao động theo phương pháp OWAS

đồng/mẫu

210

Xây dựng bảng điều tra (người lao động, người sử dụng lao động, cộng đồng...)

đồng/bảng

211

Gánh nặng cơ khư trú (vùng đai vai và tay)

đồng/mẫu

212

Đánh giá gánh nặng lao động: Gánh nặng cơ toàn thân

đồng/mẫu

213

Đánh giá gánh nặng lao động: Dịch chuyn vật nặng ở khoảng cách từ 1-5m

đồng/mẫu

214

Đánh giá gánh nặng lao động: Dịch chuyn vật nặng ở khoảng cách trên 5m

đồng/mẫu

215

Đánh giá gánh nặng lao động: Trọng lượng vật nâng và dịch chuyển (mỗi lần) kết hợp với làm việc khác (<=2 lần="" làm="" việc/1="">

đồng/mẫu

216

Đánh giá gánh nặng lao động: Trọng lượng vật nâng và dịch chuyển (mỗi lần) làm việc trong cả ca

đồng/mẫu

217

Đánh giá gánh nặng lao động: Tổng trọng lượng vật phải dịch chuyn trong 1 giờ (kg)

đồng/mẫu

218

Đánh giá gánh nặng lao động: Gánh nặng nhóm cơ nhỏ khư trú (cơ bàn tay, ngón tay)

đồng/mẫu

219

Đánh giá gánh nặng lao động: Gánh nặng nhóm cơ lớn (Cơ cánh tay, cơ bả vai)

đồng/mẫu

220

Đánh giá gánh nặng lao động tĩnh: Trọng lượng giữ vật theo thời gian trong ca

đồng/mẫu

221

Đánh giá gánh nặng lao động theo nội dung công việc

đồng/mẫu

222

Đánh giá gánh nặng lao động do tiếp nhận, xử lý tín hiệu, thông tin

đồng/mẫu

223

Đánh giá gánh nặng lao động do mức độ phức tạp của nhim v

đồng/mẫu

224

Đánh giá gánh nặng lao động do đặc điểm yêu cu công việc

đồng/mẫu

225

Thời gian tập trung chú ý (% so với thời gian ca)

đồng/mẫu

226

Mật độ tín hiệu (ánh sáng, âm thanh) tiếp nhận trung bình trong 1 giờ

đồng/mẫu

227

Số đối tượng phải quan sát cùng 1 lúc

đồng/mẫu

228

Kích thước đối tượng cần phân biệt tính bằng mm (khi khoảng cách từ mắt tới đối tượng cần quan sát <=0,5m) và="" khi="" phải="" tập="" trung="" chú="" ý="" (%="" thời="" gian="">

đồng/mẫu

229

Đánh giá gánh nặng giác quan: Thời gian phải tập trung quan sát (% thời gian ca) khi làm việc với dụng cụ quang học (kính hiển vi...)

đồng/mu

230

Thời gian quan sát màn hình vi tính (giờ/ca lao động)

đồng/mẫu

231

- Đối với loại hiển thị bằng chữ-số

đồng/mẫu

232

- Đối với loại hiển thị bằng đồ thị

đồng/mẫu

233

Đánh giá gánh nặng đối với cơ quan thính giác (khi phải tiếp nhận lời nói hoặc phân biệt tín hiệu âm thanh)

đồng/mẫu

234

Đánh giá gánh nặng với cơ quan phát âm (slượng giờ phải nói trong 1 tuần)

đồng/mẫu

235

Đánh giá mức độ trách nhiệm với công việc. Mức độ trầm trọng của lỗi sai.

đồng/mẫu

236

Đánh giá mức độ nguy cơ với tính mạng bản thân

đồng/mẫu

237

Đánh giá mức độ trách nhiệm về an toàn đối với người khác

đồng/mẫu

238

Đánh giá slượng các thao tác cn thiết đthực hiện một nhiệm vụ đơn giản hoặc những thao tác lặp lại nhiều lần

đồng/mẫu

239

Đánh giá thời gian (giây) thực hiện các nhiệm vụ đơn giản và thao tác lặp lại

đồng/mẫu

240

Đánh giá tính đơn điệu của quá trình lao động - thời gian quan sát thụ động quy trình công nghệ (% thời gian ca)

đồng/mẫu

241

Đánh giá chế độ lao động và nghỉ ngơi

đồng/mẫu

242

Đánh giá tng thời gian làm việc thực tế (giờ/ca)

đồng/mẫu

243

Đánh giá chế độ nghỉ giữa giờ và thời gian nghỉ giữa gi

đồng/mẫu

244

Khảo sát điều kiện vệ sinh trường học có diện tích <>

đồng/trường

245

Khảo sát điều kiện vệ sinh trường học có diện tích >5000m2

đồng/trường

246

Khảo sát điều kiện vệ sinh phòng học

đồng/lớp

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC DỊCH VỤ NHÓM 5
(Kèm theo Công văn số 561/BYT-DP ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Bộ Y tế)

Đơn vị thực hiện: Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế

Tổng số danh mục dịch vụ: 135

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Dự kiến phương án giá tối đa

I

Kiểm định vắc xin, sinh phẩm đăng ký lưu hành

1

Vắc xin Bại liệt uống

đồng/lần kim định

2

Vắc xin viêm não Nhật Bản

đồng/lần kiểm định

3

Vắc xin viêm gan B

đồng/lần kiểm định

4

Vắc xin Sởi

đồng/lần kiểm định

5

Vắc xin Thủy đậu (Varicella)

đồng/lần kiểm định

6

Vắc xin Rubella

đồng/lần kiểm định

7

Vắc xin Quai bị

đồng/lần kiểm định

8

Vắc xin BCG hoặc Im.BCG

đồng/lần kiểm định

9

Vắc xin Tả ung

đồng/lần kiểm định

10

Vắc xin Thương hàn vi

đồng/lần kiểm định

11

Vắc xin Un ván

đồng/lần kiểm định

12

Huyết thanh kháng bạch hầu (SAD)

đồng/lần kiểm định

13

Huyết thanh kháng Un ván (SAT)

đồng/lần kiểm định

14

Huyết thanh kháng Dại (SAR)

đồng/lần kiểm định

15

Huyết thanh kháng Nọc rn (SAV)

đồng/lần kiểm định

16

Sinh phẩm chn đoán HIV

đồng/lần kiểm định

17

Sinh phẩm chn đoán vi rút liên quan đến ung thư

đồng/lần kiểm định

18

HTL.V1

đồng/lần kiểm định

19

HTL.V2

đồng/lần kiểm định

20

Cytomegalovirut

đồng/lần kiểm định

21

Herpes virut

đồng/lần kiểm định

22

Sinh phẩm chn đoán vi rút viêm gan -HAV

đồng/lần kiểm định

23

Sinh phẩm chẩn đoán Viêm gan B

đồng/lần kiểm định

24

Sinh phẩm chẩn đoán Viêm gan C

đồng/lần kiểm định

25

Sinh phẩm chẩn đoán Viêm gan D

đồng/lần kiểm định

26

Sinh phẩm chn đoán Viêm gan E

đồng/lần kiểm định

27

Sinh phẩm chẩn đoán viêm não

đồng/lần kiểm đnh

28

Sinh phẩm chẩn đoán sốt xuất huyết

đồng/lần kiểm định

29

Sinh phẩm chn đoán Bại liệt

đồng/lần kiểm định

30

Sinh phẩm chẩn đoán Rota vi rút

đồng/lần kiểm định

31

Sinh phẩm chẩn đoán Giang mai

đồng/lần kiểm định

32

Sinh phẩm chẩn đoán Thương hàn

đồng/lần kiểm định

33

Sinh phẩm chẩn đoán lỵ (Shigella)

đồng/lần kiểm định

34

Sinh phẩm chẩn đoán T

đồng/lần kiểm định

35

Sinh phẩm chẩn đoán E-Coli gây bệnh

đồng/lần kiểm định

36

Sinh phẩm chẩn đoán Cu khun màng não

đồng/lần kiểm định

37

Sinh phẩm chẩn đoán Liên cầu khuẩn

đồng/lần kiểm định

38

Sinh phẩm chẩn đoán Tụ cu khun

đồng/lần kiểm định

39

Sinh phẩm chẩn đoán Trực khuẩn mủ xanh

đồng/lần kiểm định

40

Vắc xin Dại tế bào

đồng/lần kiểm định

41

Vắc xin bại liệt tiêm (IPV)

đồng/lần kiểm định

42

Vắc xin Hib Conjugate

đồng/lần kiểm định

43

Vắc xin Pneumo 23

đồng/lần kiểm định

44

Menningococcal A + C

đồng/lần kiểm định

45

Vắc xin Sởi - Quai bị - Rubella (MMR)

đồng/lần kiểm định

46

Vắc xin cúm

đồng/lần kiểm định

47

Vắc xin trực khuẩn mủ xanh

đồng/lần kiểm định

48

Vắc xin uốn ván bch hầu dùng cho trẻ em vị thành niên (Td)

đồng/lần kiểm định

49

Vắc xin Bạch hầu uốn ván dùng cho trẻ nhỏ (DT)

đồng/lần kiểm định

50

Vắc xin DTaP (vắc xin Bạch hầu - uốn ván - Ho gà vô bào)

đồng/lần kiểm định

51

Vắc xin viêm gan A

đồng/lần kiểm định

52

Vắc xin viêm gan kết hợp A và B

đồng/lần kiểm định

53

Vắc xin phối hợp DPT - Viêm gan

đồng/lần kiểm định

54

Vắc xin phối hợp DPT (hoặc DTacP) - bại liệt

đồng/lần kiểm định

55

Vắc xin phối hợp DPT (hoặc DTacP) - Hib

đồng/lần kiểm định

56

Vắc xin phối hợp DPT (hoặc DTacP) - Hib - bại liệt

đồng/lần kiểm định

57

Vắc xin phối hợp DPT (hoặc DTacP) - Hib - bại liệt - viêm gan

đồng/lần kiểm định

58

Interferon (hoặc β)

đồng/lần kiểm định

59

Erythrostim hoặc Erythropoetin

đồng/lần kiểm định

60

Albumine

đồng/lần kiểm định

61

Globulin

đng/ln kiểm định

62

Immonoglobulin (Human Normal IgG)

đồng/lần kiểm định

63

Sinh phẩm chẩn đoán thai

đồng/lần kiểm định

64

Sinh phẩm chẩn đoán rụng trứng

đồng/lần kiểm định

65

Sinh phẩm chẩn đoán chất gây nghiện

đồng/lần kiểm định

66

Sinh phẩm chẩn đoán T3

đồng/lần kiểm định

67

Sinh phẩm chẩn đoán T4

đồng/lần kiểm định

68

Sinh phẩm chẩn đoán Si

đồng/lần kiểm định

69

Sinh phẩm chẩn đoán Quai bị

đồng/lần kiểm định

70

Sinh phẩm chẩn đoán Lao

đồng/lần kiểm định

71

Sinh phẩm chẩn đoán sốt rét

đồng/lần kiểm định

72

Chỉ khâu phẫu thuật

đồng/lần kiểm định

73

Màng sinh học

đồng/lần kiểm định

74

Men tiêu hóa (biolac, Lacvit)

đồng/lần kiểm định

75

Tuberculine

đồng/lần kiểm định

76

Các dị nguyên

đồng/lần kiểm định

77

Sinh phẩm chẩn đoán viêm loét dạ dày

đồng/ln kiểm định

78

Sinh phẩm chẩn đoán Rubella

đồng/lần kiểm định

79

Sinh phẩm chẩn đoán nguy cơ nhồi máu cơ tim

đồng/lần kiểm định

80

Sinh phẩm chẩn đoán nhóm máu

đồng/lần kiểm định

81

Bộ sinh phẩm chẩn đoán Viêm gan B bằng kỹ thuật PCR

đồng/lần kiểm định

82

Vắc xin phòng ung thư cổ tcung (HPV)

đồng/lần kiểm định

83

Vắc xin phòng bệnh Leptopirosis

đồng/lần kiểm định

84

Vắc xin phối hợp MMR + Varicella

đồng/lần kiểm định

85

Vắc xin Rota vi rút

đồng/lần kiểm định

86

Bán thành phẩm Bạch hầu

đồng/lần kiểm định

87

Bán thành phẩm Ho gà

đồng/lần kiểm định

88

Vắc xin phối hợp DPT-Hib-HB

đồng/lần kiểm định

89

Vắc xin phối hợp Viêm gan A + Thương hàn

đồng/lần kiểm định

90

B Kít xác đnh tế bào CD 4

đồng/lần kiểm định

91

Sinh phẩm chẩn đoán ni tiết tố (kít ELISA)

đồng/lần kiểm định

92

Sinh phẩm chẩn đoán TPPA (SERODLA)

đồng/lần kiểm định

93

Sinh phẩm chẩn đoán Ký sinh trùng (Kít ELISA)

đồng/lần kiểm định

94

Menningococcal B+C

đồng/lần kiểm định

95

Vacxin Thương hàn uống

đồng/lần kiểm định

96

Bán thành phẩm Un ván

đồng/lần kiểm định

97

Vắc xin St vàng

đồng/lần kiểm định

II

Kiểm định Vắc xin, sinh phẩm xuất xưởng

98

Vắc xin Bại liệt uống

đồng/lần kiểm định

99

Vắc xin viêm não Nhật bản

đồng/lần kiểm định

100

Vắc xin Viêm gan B

đồng/lần kiểm định

101

Vắc xin Viêm gan A

đồng/lần kiểm định

102

Vắc xin Tả ung

đồng/lần kiểm định

103

Vắc xin Cúm

đồng/lần kiểm định

104

Vắc xin Sởi

đồng/lần kiểm định

105

Vắc xin BCG hoặc Im.BCG

đồng/lần kiểm định

106

Vắc xin Thương hàn vi

đồng/lần kiểm định

107

Vắc xin trực khuẩn mủ xanh

đồng/lần kiểm định

108

Vắc xin Un ván

đồng/lần kiểm định

109

Vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td)

đồng/lần kiểm định

110

Vắc xin Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván (DPT)

đồng/lần kiểm định

111

Huyết thanh kháng Bạch hu (SAD)

đồng/lần kiểm định

112

Huyết thanh kháng Uốn ván (SAT)

đồng/lần kiểm định

113

Huyết thanh kháng Dại (SAR)

đồng/lần kiểm định

114

Huyết thanh kháng Nọc rắn (SAV)

đồng/lần kiểm định

115

Interferon (hoặc β)

đồng/lần kiểm định

116

Men tiêu hóa

đồng/lần kiểm định

117

Tuberculine

đồng/lần kiểm định

118

Kiểm tra an toàn trên động vật thí nghiệm

Đồng/lô/lần nhập khẩu

119

Lưu mẫu, thẩm định hồ sơ (đối với SPYT thành phẩm dùng để chẩn đoán và các bán thành phẩm)

Đồng/lô/lần nhập khẩu

120

Kiểm định pH

đồng/lần kiểm định

121

Kiểm định Merthiolate

đồng/lần kiểm định

122

Kiểm định Nhôm

đồng/lần kiểm định

123

Kiểm định formaldehyde

đồng/lần kiểm định

124

Kiểm định NaCl

đồng/lần kiểm định

125

Kiểm định Phenol

đồng/lần kiểm định

126

Kiểm định Protein toàn phn

đồng/lần kiểm định

127

Kiểm định Ni tơ toàn phần

đồng/lần kiểm định

128

Kiểm định Ni tơ protein

đồng/lần kiểm định

129

Kiểm định 2 - phenoxyethanol

đồng/lần kiểm định

130

Kiểm định tính chất vật lý

đồng/lần kiểm định

131

Thử nghiệm An toàn đặc hiệu các thành phần trong vắc xin Đa giá

đồng/lần kiểm định

132

Thử nghiệm chí nhiệt t

đồng/lần kiểm định

133

Thử nghiệm Lal test (endotoxin)

đồng/lần kiểm định

134

Thử nghiệm nhận dạng thành phần trong vắcxin bằng ELISA

đồng/lần kiểm định

135

Thử nghiệm nhận dạng thành phần trong vắcxin bằng PCR

đồng/lần kiểm định

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC DỊCH VỤ NHÓM 6
(Kèm theo Công văn số 561/BYT-DP ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Bộ Y tế)

Đơn vị thực hiện: Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

Tổng số danh mục dịch v:33

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Dự kiến phương án giá ti đa

I

Xét nghiệm máu - Xét nghiệm nước tiểu

1

Hồng cầu trong phân

đồng/xét nghiệm

2

Xác định mỡ trong phân

đồng/xét nghiệm

3

Kỹ thuật chẩn đoán nhanh sốt rét (QBC, ICI, Parasite F)

đồng/xét nghiệm

4

PCR chẩn đoán KST sốt rét (ở người và muỗi, 1 loại KST)

đồng/xét nghiệm

5

ELISA chẩn đoán st rét (ở người và muỗi)

đồng/xét nghiệm

6

Chẩn đoán huyết thanh bnh KST (phương pháp miễn dịch huỳnh quang)

đồng/xét nghiệm

Xét nghiệm KST st rét

7

+ P. Falciparum

đồng/xét nghiệm

8

+ P. Vi vax

đồng/xét nghiệm

9

+ P. Malariae

đồng/xét nghiệm

10

+ P. Ovale

đồng/xét nghiệm

11

Tosoplasma

đồng/xét nghiệm

III

Xét nghiệm khác

12

Xét nghiệm đất tìm trứng giun sán

đồng/xét nghiệm

13

Xét nghiệm rau sống tìm trứng giun, bào nang amip

đồng/xét nghiệm

14

Làm tiêu bản ấu trùng giun chỉ

đồng/tiêu bản

15

Làm tiêu bản trứng giun sán trong phân

đồng/tiêu bản

16

Làm tiêu bản giun sán trưởng thành

đồng/tiêu bản

17

Làm tiêu bản amip nhuộm

đồng/tiêu bản

18

Mổ muỗi phát hiện KST

đồng/lần mổ

19

Nuôi cấy P.Falciparum (1 chủng)

đồng/lần nuôi cấy

20

Nuôi cấy KST P. berghei gây nhiễm trên chuột

đồng/lần nuôi cấy

21

Bộ tiêu bản thử thuc trên P.falciparum

đồng/lần nuôi cấy

22

Phương pháp tập trung KST

đồng/lần xét nghiệm

IV

Xét nghiệm m mẫu quan sát trên kính hiển vi điện tử

23

Mu lát cắt mỏng

đồng/mẫu xét nghiệm

24

Mu vi rút quan sát trực tiếp

đồng/mẫu xét nghiệm

25

Mu vi khẩu quan sát trực tiếp

đồng/mẫu xét nghiệm

V

Tạo mẫu để lưu giữ

26

Làm tiêu bản côn trùng

đồng/mẫu tiêu bản

27

Làm mẫu vật chuột

đồng/mẫu vật

VI

Định loại véc tơ

28

Điều tra mật độ côn trùng và động vật truyn bệnh

đồng/lần điều tra

29

Phân lập huyết thanh, phủ tạng (của động vật và côn trùng để phát hiện vi khuẩn dịch hạch)

đồng/lần phân lập

VII

Dit véc tơ

Phun khử trùng

30

- Cơ quan xí nghiệp

đồng/m2

31

- Khách sạn

đồng/m2

32

Diệt chuột

đồng/m2

33

Diệt côn trùng bằng hóa chất (muỗi, ruồi, bọ chét, gián …)

đồng/m2

PHỤ LỤC 7

DANH MỤC DỊCH VỤ NHÓM 7
(Kèm theo Công văn số 561/BYT-DP ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Bộ Y tế)

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Tổng số danh mục dịch vụ: 6

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Dự kiến phương án giá tối đa

1

An ti - HIV (nhanh)

đồng/xét nghiệm

2

Serodia chẩn đoán HIV

đồng/xét nghiệm

3

Elida chẩn đoán HIV

đồng/xét nghiệm

4

Westem blot chẩn đoán HIV

đồng/xét nghiệm

5

Đo nng độ vi rút HIV trong máu bằng kỹ thuật cao Real Time (ARN cũng như AND)

đồng/xét nghiệm

6

Lympho T4/T8

đồng/xét nghiệm