Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 561/LĐTBXH-TL NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀVIỆC THOẢ THUẬN ÁP DỤNG
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI
THÔNG TẤN Xà VIỆT NAM

Kính gửi : Thông tấn xã Việt Nam

Trả lời công văn số 11/TTX-KHTV ngày 16-01-2002 của Thông tấn xã Việt Nam về việc ghi tại tríchyếu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4731/VPCP-VX ngày 08-10-2001 của Văn phòng Chính phủ, sau khi có ý kiến của BộTài chính tại công văn số 1436/TC /HCSN ngày 19-02-2002, Bộ Văn hoá Thông tintại công văn số 580/VHTT-TCCB ngày 06-02-2002, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Nhất trí với đề nghị của Thông tấn xã Việt Nam được áp dụnghệ thống định mức lao động, tiền lương tính theo đơn giá sản phẩm, dịch vụ nhưthực hiện năm 2000 để làm cơ sở quyết toán quỹ tiền lương và nhuận bút đã thựcchi cho người lao động năm 2001.

Đề nghị Thông tấn xã Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trựcthuộc thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, đồng thời chỉ đạo các đơn vị,bộ phận chức năng phối hợp với Liên Bộ tiến hành rà soát, xây dựng và hoànchỉnh hệ thống định mức lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10-4-1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện từ năm 2002.