BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 561/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế thu nhập của văn phòng luật sư

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng luật sư Đoàn Hồng Sơn

Trả lời công văn số 69/2008/DHS-VPLS ngày 08/12/2008 và kiếnnghị nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008 về cải cách thủ tụchành chính thuế và hải quan của Văn phòng luật sư Đoàn Hồng Sơn về chính sáchthuế thu nhập đối với văn phòng luật sư theo quy định của Luật Thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) áp dụng từ ngày01/01/2009, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 33 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày29/6/2006 quy định: "Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổchức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Luật sư thành lập vănphòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sảncủa mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng văn phòng là người đại diện theopháp luật của văn phòng".

Căn cứ điểm 1.1, phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN quy định: "Người nộp thuế thunhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụcó thu nhập chịu thuế, bao gồm: ... Văn phòng luật sư,..."

Như vậy, theo các quy định trên thì văn phòng luật sư do mộtluật sư thành lập được áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp tư nhân nênthuộc đối tượng nộp thuế TNDN. Tiền lương của chủ doanh nghiệp (Trưởng vănphòng luật sư) không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN.

Sau khi văn phòng luật sư nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thìthu nhập còn lại thuộc về Trưởng văn phòng và Trưởng văn phòng không phải nộpthuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại này. Trưởng văn phòng chỉphải nộp thuế TNCN đối với các khoản thu nhập không liên quan đến hoạt động củavăn phòng luật sư như thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ thừa kế, quà tặng..

Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương