BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/TCTL-QLCT
V/v tình hình sản xuất và hỗ trợ kinh phí mua giống, chống hạn hán, xâm nhập mặn vụ Hè Thu 2013 các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ trưởng Cao Đức Phát

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng,Tổng cục Thủy lợi đã phối hợp với Cục Trồng trọt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vàcác đơn vị liên quan thành lập 02 Đoàn công tác đi chỉ đạo thực tế, hướng dẫnđịa phương sản xuất vụ Hè Thu 2013 tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và mộtsố tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Qua làm việc với Sở Nông nghiệp &PTNT các tỉnh và kiểm tra thực tế, Tổng cục Thủy lợi tổng hợp báo cáo và đềxuất với Bộ trưởng như sau:

1. Tình hình thời tiết, nguồnnước

- Mưa: 4 tháng đầu năm 2013, tỷ lệmưa ở khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạt bìnhquân 40-70% mức trung bình hàng năm, lượng mưa thiếu hụt từ 100-300mm. Từ đầutháng 5/2013 đến nay, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có mưa đều với tổng lượngmưa đạt 80-100mm, vùng Duyên hải Nam Trung bộ không có mưa hoặc mưa nhỏ (vùngnày còn chịu ảnh hưởng của gió tây nam khô nóng, nền nhiệt độ cao, bốc hơilớn).

- Hồ chứa Thủy lợi: Tính đến ngày27/5/2013, các hồ chứa vừa và lớn ở Duyên hải Nam Trung bộ có dung tích thực tếso với thiết kế bình quân đạt 51%, một số địa phương có hồ chứa bị cạn kiệtnhiều, như: Bình Định (3 hồ chứa là Thuận Ninh, Hội Sơn, Vạn Hội dung tích đạtkhoảng 14% thiết kế), Ninh Thuận (hồ Tân Giang chỉ có 3.09 / 13.49 tr.m3TK; Sông Trâu 2.14 / 31.53 tr.m3 TK), Bình Thuận (hồ Đu Đủ có dungtích 3.62 tr.m3 đã xuống mực nước chết; hồ Sông Lòng Sông có 5.07 /37.23 tr.m3 TK); các hồ chứa nhỏ dung tích còn lại không nhiều,khoảng 2/3 số hồ đã gần xuống mực nước chết hoặc đã cạn nước (tỉnh Bình Định110/161 hồ; Ninh Thuận 20 hồ, Bình Thuận 6 hồ)

- Hồ chứa Thủy điện: Tính đến ngày27/5/2013, dung tích bình quân của 7 hồ chứa khu vực Duyên hải Nam Trung bộ còn35% so với thiết kế (riêng hồ Đăk Mi 4 đạt 82% so với thiết kế). Hiện tại, dungtích hữu ích hồ chứa A Vương có 108/343 tr.m3 TK; Đăk Mi 4 có143/310 tr.m3 TK; Đa Nhim 55/165 tr.m3 TK; Sông Ba Hạ62/350 tr.m3 TK; Sông Hinh 149/357 tr.m3 TK; Hàm Thuận -Đa Mi 93/695 tr.m3 TK; Đại Ninh 53/319 tr.m3 TK).

- Xâm nhập mặn: những tháng đầu năm2013, xâm nhập mặn xuất hiện sớm và vào sâu hơn so với cùng kỳ hàng năm. Trongtháng 4, độ mặn ở hầu hết các cửa sông cao hơn mức bình thường hàng năm, nhấtlà các khu vực ở xa dòng sông chính, như: sông Tiền, Hậu, Vàm Cỏ Đông, Vàm CỏTây… Từ đầu tháng 5/2013 đến nay, do có mưa, dòng chảy về hạ du sông Cửu Longtăng lên, nên xâm nhập mặn tại các cửa sông đã được cải thiện, độ mặn giảmxuống, ranh mặn 1 g/lít vào nội địa phổ biến từ 30-40km.

2. Tình hình sản xuất, hạn hán vàxâm nhập mặn

Vụ Hè Thu 2013, các tỉnh Duyên hảiNam Trung bộ và Đồng bằng sông Cửu Long có kế hoạch sản xuất 1.890.637 ha,trong đó Duyên hải Nam Trung bộ 205.237 ha và Đồng bằng sông Cửu Long 1.685.400ha. Tính đến ngày 27/5/2013, các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ đã gieo sạ được37.693 ha, đạt 25% kế hoạch (diện tích còn lại phần nhiều thuộc các tỉnh PhúYên, Ninh Thuận, Bình Thuận có lịch gieo sạ đến 15/6/2013), các tỉnh Đồng bằngsông Cửu Long đã gieo sạ được 1.267.848 ha, đạt 75% kế hoạch (diện tích còn lạichủ yếu ở các tỉnh Long An, Kiên Giang, Sóc Trăng, tuy nhiên đến 10/6/2013,những diện tích còn lại sẽ không sản xuất vụ Hè Thu do hết thời vụ).

Do mưa ít, lượng nước trữ trong cáchồ chứa thủy điện, thủy lợi đạt thấp, dòng chảy trên các sông suy giảm, nên cáctỉnh Duyên hải Nam Trung bộ đã chỉ đạo chuyển đổi cây trồng hoặc ngừng sản xuấtvụ Hè Thu. Tính đến ngày 27/5/2013, toàn vùng có 11.673 ha phải ngừng sản xuất(Bình Định 3.151 ha, Phú Yên 22 ha, Ninh Thuận 8.500 ha), riêng tỉnh Bình Thuậncó 14.000 ha từ nay đến 30/6/2013, khi có mưa sẽ gieo sạ, diện tích còn lạingừng sản xuất Hè Thu); có 6.220 ha chuyển đổi từ lúa sang trồng cây cạn, như:ngô, đậu, mỳ, rau màu (Đà Nẵng 300ha, Quảng Nam 3.500 ha, Bình Định 2.212 ha,Phú Yên 208 ha).

3. Kiến nghị

Kính đề nghị Bộ chỉ đạo:

- Có văn bản báo cáo Thủ tướngChính phủ về tình hình sản xuất và hỗ trợ kinh phí mua giống, chống hạn hán,xâm nhập mặn vụ Hè Thu 2013 các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Đồng bằng sôngCửu Long (như dự thảo văn bản kèm theo công văn này).

- Tổ chức Hội nghị về phòng, chốnghạn hán, xâm nhập mặn và tưới tiết kiệm nước khu vực Miền Trung tại Bình Định(dự kiến từ ngày 05/6-07/6/2013).

- Tổ chức Hội nghị về phòng, chốnghạn hán và xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Sóc Trăng (dự kiến từngày 10/6-15/6/2013).

Tổng cục Thủy lợi báo cáo và xin ýkiến chỉ đạo của Bộ trưởng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr-TCT Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Cục Trồng trọt;
- Viện KHTLVN (để phối hợp);
- Viện KHNNVN (để phối hợp);
- Trường ĐHTL (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLCT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tỉnh