BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5610/BCT-XNK
V/v hướng dẫn thực hiện các quy định tại Thông báo số 197/TB-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina
Đ/c: 938 Quốc lộ 1A, Linh Trung, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 0306/11/LOG-SAVINA ngày 03 tháng 6 năm2011 của Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina về việc hướng dẫn thực hiện các quyđịnh tại Thông báo số 197/TB-BCT ngày 6 tháng 5 năm 2011, Bộ Công Thương có ýkiến như sau:

Công ty TNHH Điện tư Samsung Vina nhập khẩu điện thoại diđộng làm hàng mẫu, phục vụ huấn luyện bảo hành, sửa chữa, thử nghiệm, sản xuấtsản phẩm không kinh doanh thương mại với số lượng không quá 10 sản phẩm/mã sảnphẩm không phải thực hiện quy định tại Thông báo số 197/TB-BCT Công ty làm thủtục nhập khẩu tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành.

Bộ Công Thương thông báo để công ty biết và thực hiện ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên