BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5610/TCHQ-QLRR
V/v trả lời Công ty TNHH SEORIM KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH SEORIM Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô D14-1, D15 khu công nghiệp Long Bình, BiênHòa, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 15/SR-XNK ngày 15/06/2015 của Quý Công ty phản ánh vướng mắctrong phân luồng tờ khai đối với các lô hàng xuất, nhập khẩu, về việc này, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Qua kiểm tra thông tin trên Hệ thống, cho thấy năm 2013,Công ty TNHH SEORIM Việt Nam bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế,gian lận thuế theo Quyết định số 101/QĐ-HQLB ngày 20/11/2013 của Cục Hải quan ĐồngNai.

Do vi phạm nêu trên nên Công ty bị đánh giá là doanh nghiệpkhông tuân thủ pháp luật hải quan và bị kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu, quá cảnh theo quy định tại khoản 4, Điều 10 Thông tư số 38/2015/TT-BTCngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý công ty được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa