BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5611/CV /TDTP
V/v Tạm nhập tái xuất thiết bị sản xuất thuốc lá của Tcty Khánh Việt

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: UBND Tỉnh Khánh Hoà

Bộ Công nghiệp đã nhận Công văn số 3250/UB ngày 7 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Khánh Hoà. Công văn số 306/TCT ngày 27 tháng 9 năm 2004 của Tổng Công ty Khánh Việt và hồ sơ kèm theo về việc nhập khẩu thiết bị sản xuất thuốc lá thay thế thiết bị cũ của Tổng Công ty. Về việc này, Bộ Công nghiệp có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư thay thế, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, Bộ Công nghiệp đồng ý về chủ trương với đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hoà cho phép Tổng Công ty Khánh Việt được nhập khẩu theo phương thức tạm nhập tái xuất 01 dây chuyền thiết bị sản xuất thuốc lá hiện đại của hãng British American Tobacco Marketing (Singapore) PTE.I.TD (BATM), công suất 8.000 điếu/phút. Thiết bị này sẽ thay thế cho năng lực sản xuất của 02 dây chuyền thiết bị cũ của BATM và 01 dây chuyền thiết bị cũ của Tổng Công ty đã thanh lý.

Dây chuyền thiết bị nhập khẩu gồm: liên hợp máy vấn điếu hiệu Hauni-SE/ 80/ER (tân trang); liên hợp máy đóng bao hiệu Focke-Model 350S mới 100% và máy xé điếu hiệu Hauni (Danh mục thiết bị chi tiết theo phụ lục 1 của Hợp đồng bổ sung thứ 6 đã ký ngày 9 tháng 6 năm 2004 giữa Tổng Công ty Khánh Việt và BATM).

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo Tổng Công ty Khánh Việt thực hiện đúng các quy định hiện hành về tạm nhập tái xuất thiết bị sản xuất thuốc lá; thanh lý thiết bị cũ đảm bảo không làm tăng năng lực sản xuất thuốc lá hiện có và báo cáo Bộ kết quả thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP THỨ TRƯỞNG
Châu Huệ Cẩm