BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5612/BTC-TCNH
V/v lãi suất tín dụng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Triển khai Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng3/2009 số 12/2009/NQ-CP ngày 6/4/2009 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của PhóThủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại văn bản số 2098/VPCP-KTTH ngày2/4/2009 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Phát triểnViệt Nam:

1. Thực hiện giảm 4% lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu củaNhà nước bằng đồng Việt Nam đối với các hợp đồng tín dụng xuất khẩu được ký kếtvà giải ngân kể từ ngày công bố văn bản này đến hết ngày 31/12/2009 (lãi suấtcác Doanh nghiệp thực trả cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 2,9%/năm).

2. Các khoản cho vay tín dụng xuất khẩu nêu tại điểm 1 vănbản này có thời hạn vay vượt quá năm 2009 thì chỉ được hưởng chính sách trênđối với thời gian vay của năm 2009.

Mức lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu kể từ 1/1/2010 đốivới những khoản cho vay mới và đối với những khoản đã giải ngân 2009 nêu tạiđiểm 1 văn bản này còn dư nợ sang năm 2010 thực hiện theo chế độ quy định.

3. Báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính về sốtiền cần cấp bù chênh lệch lãi suất do giảm lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩuđể được cấp bù từ nguồn kích cầu của Chính phủ.

Bộ Tài chính thông báo để Ngân hàng Phát triển Việt Nam khẩntrương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ KH&ĐT; Bộ Công thương;
- Lưu: VT, TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà