BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 5612/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế XNK

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006

Kính gửi

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty Lam Hồng - Bộ quốc phòng
29 Phan Đăng Lưu – TP. Vinh - Nghệ An

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 47/CV ngày 12/09/2006 của Công ty Lam Hồng đề nghị xem xét số nợ tiền thuế truy thu đối với các lô hàng xe gắn máy nhập khẩu theo các tờ khai số 462; 463; 464/NK /KD/QN ngày 30/12/2002 tại Cục Hải quan Bình Định; số 121/NK /KD/QN ngày 31/12/2002 tại Cục Hải quan Quảng Ngãi, đồng thời không thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản c Điểm 4 Điều 23 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, đề nghị Công ty Lam Hồng – Bộ Quốc phòng nộp đủ số tiền thuế truy thu và tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có) nêu trên. Cơ quan Hải quan chỉ xem xét giải tỏa cưỡng chế khi doanh nghiệp đã nộp đủ tiền thuế và phạt chậm nộp doanh nghiệp còn nợ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Công ty Lam Hồng – Bộ Quốc phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An