BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5614/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc công văn số 2331/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 439/HQĐNg-GSQL ngày 01/4/2015 và côngvăn số 756/HQĐNg-GSQL ngày 25/5/2015 của Cục Hải quan thành phố Đà Nng về vướng mắc khi thực hiện côngvăn số 2331/TCHQ-GSQL ngày19/3/2015 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Hiện nay, Bộ Tài chính đã giao Tổngcục Hải quan chủ trì sửa đổi bổ sung Thông tư số 149/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010của Bộ Tài chính. Vì vậy, các vướng mắc về việc bán hàng trong khu cách ly sẽđược nghiên cứu sửa đổi trong Thông tư sửa đổi Thông tư số 149/2010/TT-BTC ngày27/9/2010 của Bộ Tài chính. Đối với các vướng mắc tại điểmc.2 mục 2 công văn số 2331/TCHQ-GSQL ngày 19/3/2015 của Tổng cục Hải quan trước mắt thực hiện theo Thông tư s149/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 củaBộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội,Cục Hải quan thành phố Đà Nngvà Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi nhánh Công ty CPDV hàng không Thăng Long (đ/c: 266 Nguyễn Tri Phương, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nng) (thay trả lời);
- Cty CP DV hàng không sân bay Nội Bài (đ/c: Sân bay Quốc tế Nội Bài, c Sơn, Hà Nội) (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha