BỘ TÀI CHÍNH
--------------------
Số: 5616/BTC-QLG
V/v: điều hành kinh doanh xăng dầu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối
Bộ Tài chính nhận được công văn của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đăng ký điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước; Về việc này, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Hiện nay, giá xăng dầu thế giới đã, đang và tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, trước mắt Liên Bộ Tài chính – Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện việc bán xăng dầu theo giá hiện hành, tiếp tục theo dõi và cập nhật thêm tình hình diễn biến giá xăng dầu thế giới; trên cơ sở đó, Liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ có thông báo về giải pháp điều hành tài chính phù hợp.
Bộ Tài chính thông báo để các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo),
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo),
- Vụ Thị trường trong nước (Bộ CT),
- Vụ CST,
- Các cơ quan thông tin đại chúng,
- Lưu: VT, QLG.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hương