BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5618/TCT-CS
V/v Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Trả lời công văn số 2722/CT-TTHT ngày 10/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối vi việc bổ sung ngành ngh kinh doanh, mục tiêu dự án của Công ty TNHH BHFlex Vina (Công ty), Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% s thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đi với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi).”

- Tại điểm a, khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP bao gồm:

“- Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điu chỉnh Giấy phép đu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

- Về việc xác định thời gian ưu đãi đối với dự án “Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng công ty sản xuất linh kiện điện tử: tấm mạch in mềm (FPCB)”: Theo công văn số 2722/CT-TTHT ngày 10/7/2015 của Cụcthuế tỉnh Vĩnh Phúc thì Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) số 192043000185 lần đầu ngày 12/9/2013. Theo GCNĐT và các GCNĐT điều chỉnh thì sau khi được cấp giấy CNĐT lần đầu, từ tháng thứ 7 trở đi Công ty chính thức đi vào hoạt động. Tại kỳ tính thuế tháng 7 và tháng 8 năm 2014 Công ty có phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Tuy nhiên Công ty đã được cấp GCNĐT điều chỉnh lần 2 ngày 21/1/2014, lần 3 ngày 12/3/2014 trước thời điểm Công ty phát sinh doanh thu. Do đó đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ quy đnh tại khoản 3, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và điểm b, khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đ xác định, trường hợp Công ty là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư (dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BHFlex Vina) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới, mức ưu đãi được xác định căn cứ vào điềukiện thực tế đáp ng quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

- Về ưu đãi thuế TNDN đối với việc bổ sung mục tiêu “gia công linh kiện điện tử tấm mạch in mềm (FPCB)”: Ngày 08/12/2015 Tổng cục Thuế đã có công văn số 5212/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đnghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ nội dung công văn số 5212/TCT-CS nêu trên và thực tế việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp để xác định cho phù hp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

Nơi nhận:- Như trên;
-
Vụ PC - TCT;
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT.TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn