BỘ XÂY DỰNG

------------------

Số: 562/BXD-VLXD

V/v: Nghiên cứu tổng hợp tình hình và xử lý việc thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2010

Kính gửi : Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế

Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại văn bản số 8167/VPCP-KTN ngày 16/11/2009, văn bản số 8872/VPCP-KTN ngày 11/12/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xử lý cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch.

Ngày 18/1/2010, Bộ Xây dựng đã có công văn số 93/BXD-VLXD về việc nghiên cứu tổng hợp tình hình và xử lý việc thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu gửi 16 tỉnh có dự án nạo vét tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu gồm: Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Tuy nhiên, đến nay Bộ Xây dựng chưa nhận được báo cáo của 05 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bạc Liêu. Để việc nghiên cứu tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ có kết quả, Bộ Xây dựng gửi văn bản bổ sung tới 10 tỉnh, thành phố ven biển khác có nhu cầu thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch bao gồm: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Kiên Giang, Cà Mau.

Đề nghị 05 tỉnh, thành phố chưa có báo cáo và 10 tỉnh, thành phố được gửi văn bản bổ sung gửi báo cáo với những nội dung cụ thể về danh mục, số lượng các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch chưa có nhu cầu tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu và các dự án có nhu cầu tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu (các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày có hiệu lực của văn bản số 8167/VPCP-KTN ngày 16/11/2009 của Văn phòng Chính phủ và các dự án dự kiến thực hiện).

Nội dung báo cáo như sau:

- Địa danh, địa điểm khu vực có dự án nạo vét khơi thông luồng lạch;

- Cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án;

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

- Tên Doanh nghiệp được giao thực hiện dự án;

- Khối lượng cần nạo vét;

- Thời gian bắt đầu thi công và kết thúc dự án (theo kế hoạch của dự án);

- Thời gian thực tế thi công và hoàn thành dự án;

- Khối lượng tận thu cát nhiễm mặn đề nghị xuất khẩu;

- Khối lượng cát tận thu đã xuất khẩu;

- Tình hình triển khai thực hiện, xuất khẩu của từng dự án liên quan đến biện pháp quản lý dự án, quản lý xuất khẩu, việc kiểm soát các khoáng sản nặng, quý hiếm có trong cát nhiễm mặn, việc thực hiện các quy định và cam kết của các doanh nghiệp đối với địa phương và pháp luật liên quan hiện hành.

- Kiến nghị của tỉnh về việc nạo vét khơi thông luồng lạch tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu;

Báo cáo xin gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/04/2010 theo địa chỉ sau:

- Bộ Xây dựng (Vụ Vật liệu xây dựng), số 37- Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?

- Số Fax : 043.9762153 (gửi Vụ Vật liệu xây dựng).

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các Bộ : Tài nguyên và Môi trường;

Giao thông vận tải; Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn;

- Lưu VP, VLXD, 10.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Trần Nam

>> Xem thêm:  Thủ tục thu hồi đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp ? Chính sách hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ?